Locum

Locum är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Medlemsrepresentant är Annika Karlsson.

Vårt ansvar och uppdrag: Minska energianvändningen

En av fastighetsförvaltandets mest betydande miljöaspekter är användning av energi. Locum arbetar därför för att minska energianvändningen.

 

Energimål (gemensamma med Stockholms läns landsting)

Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutral år 2030 och inte påverka miljön negativt. Den viktigaste åtgärden för att minska klimatpåverkan är att minska energianvändningen. Den energi som ändå behöver användas ska produceras med så liten miljöpåverkan som möjligt.

2017 ska energianvändningen för uppvärmning minska till 219 kWh/m², dvs en minskning med 8% jämfört med 2011.

 

Så gör vi: Strukturerat och målstyrt arbete

Det övergripande energimålet bryts ned per fastighet till energiplaner som beskriver fastigheternas respektive energimål och hur de ska nås. Energikartläggningarna är ett viktigt verktyg för att identifiera energisparåtgärder. Andra sätt är till exempel analyser av fastighetsdriften och de obligatoriska ventilationskontrollerna (OVK). Alla åtgärder samlas och följs upp i energiplanerna.

 

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 A-temp och inkluderar köpt el, värme (normalårskorrigerat), kyla och verksamhetsel.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2011
 • 236
 • 2012
 • 233
 • -1,3%
 • 2013
 • 234
 • 0%
 • 2014
 • 228
 • -2,6%
 • 2015
 • 228
 • 0%
 • 2016
 • 217