Locum

Locum är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Medlemsrepresentant är Annika Karlsson.

Vårt ansvar och uppdrag: Minska energianvändningen

En av fastighetsförvaltandets mest betydande miljöaspekter är användning av energi. Locum arbetar därför för att minska energianvändningen. Strategin är att i första hand minska behovet och effektivisera energianvändningen tills dess att målet att vara klimatneutralt är uppnått.

Energimål (gemensamma med Stockholms läns landsting)

Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutral år 2030 och inte påverka miljön negativt. För att bli klimatneutralt bedriver Locum ett aktivt arbete med att minska energibehovet, effektivisera användningen samt återvinna den energi som används.

I arbetet att bli klimatneutralt ingår också att välja energi som producerats med så lite miljöpåverkan som möjligt.

 • 2019 ska energianvändningen minska till 212 kWh/m2, år Atemp, dvs en minskning med 12 procent jämfört med 2011.
 • 2021 ska energianvändningen minska till 205 kWh/m2, år Atemp, en minskning med 15 procent jämfört med 2011.

Så gör vi: Strukturerat och målstyrt arbete

Det övergripande energimålet bryts ned per fastighet till energiplaner som beskriver fastigheternas respektive energimål och hur de ska nås.

Energikartläggningarna är ett viktigt verktyg för att identifiera energisparåtgärder. Andra sätt är till exempel analyser av fastighetsdriften, de obligatoriska ventilationskontrollerna (OVK), löpande underhåll och investeringsprojekt. Alla åtgärder samlas och följs upp i energiplanerna.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2, år Atemp och avser den totala energianvändningen i våra fastigheter: fastighetsel, värme (normalårskorrigerat), kyla och verksamhetsel. Förändringen mäts mot basåret 2011 och anges i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2011
 • 241
 • 2012
 • 234
 • -3%
 • 2013
 • 234
 • -3%
 • 2014
 • 229
 • -5%
 • 2015
 • 232
 • -4%
 • 2016
 • 223
 • -7%
 • 2017
 • 217
 • -10%
 • 2018
 • 216
 • -10%