Fortifikationsverket

Fortifikationsverkets största uppdragsgivare är svenska försvaret. Fastighetsbeståndet är därför speciellt och spänner från kontorslokaler och verkstäder till stora skjutfält och teknikintensiva byggnader. I beståndet ingår också 300 byggnadsminnen. Fortifikationsverket är specialister på skyddsteknik, kritisk infrastruktur och säkerhet i byggnader och spelar en viktig roll i Sveriges krisberedskap.

Medlemsrepresentanter är Christian Nordling och Fredrik Andersson.

Vårt ansvar och uppdrag: Mildra klimatförändringen genom utsläppsminskning

Energi och klimat är två av Fortifikationsverkets prioriterade områden. Vi arbetar ständigt med att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Våra kunder har kostnadsbaserad hyra vilket innebär att det finns ett incitament för kunden att minska sina kostnader genom att använda mindre energi.

 

Energimål

I vår strategi fram till 2020 har vi uttryckt att vi vill ”vara ett föredöme inom energieffektivisering samt minska användningen av ändliga naturresurser bland annat genom aktivt deltagande i utvecklingen av förnybar energi”.

I vår energistrategi – Ett Starkare Grönare och Säkrare Fortifikationsverk – har vi som mål att till år 2020 ha en helt fossilfri uppvärmning och att ha effektiviserat vår energianvändning med 10 procent jämfört med år 2013 mätt som kWh/m2 (uppvärmd yta).

Vårt energimål omfattar specifik energianvändning i vårt öppna bestånd.

 

Så gör vi: Tydliga energimål i hela verksamheten

Energistrategin identifierar ett antal viktiga framgångsfaktorer för att nå de uppsatta energimålen. Viktiga framgångsfaktorer är bland annat samverkan med kunder, innovationer för att effektivisera verksamheternas energianvändning, en översyn av fastighetsportföljen, effektivisering av fastighetsförvaltningen, energikrav vid nybyggnation etc. Vi har även i fastighetsförvaltningen utsett en energiansvarig för varje region som garant för att energimålen följs upp kontinuerligt.

 

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m(tempererad) och inkluderar energi för uppvärmning samt fastighetsel i vårt öppna bestånd.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 179
 • 2014
 • 178
 • -0,6%
 • 2015
 • 171
 • -3,9%
 • 2016
 • 170
 • -0,6%
 • 2017
 • 156
 • -8,2%