Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har fastigheter på nästan 1500 adresser runtom i Göteborg och med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter är man en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.

Medlemsrepresentant är Nina Jacobsson Stålheim.

Vårt ansvar och uppdrag: en hälsosam livsmiljö

Den goda bebyggda miljön ska vara en hälsosam livsmiljö där man tar tillvara på kultur- och naturmiljön. Man måste även planera långsiktigt för en god resurshushållning med mark, vatten, energi och andra resurser. En stor utmaning är att bevara de kvaliteter som gör staden attraktiv idag samtidigt som staden växer.

Energimål

I förhållande till 2009 års nivå ska energianvändningen (primärenergi*) inklusive verksamhetsel minska med 14 procent fram till 2020. I den nya energieffektviseringsplanen 2021–2030 ska 35% energianvändning för värme och 25% el (primärenergi) sparas i förhållande till 2012 års nivå.

*Primärenergi innebär att man både tar hänsyn till energiinnehållet i den el, olja, fjärrvärme etc som man köper och de energiresurser som krävts för att framställa den köpta energin genom att bryta, förädla, producera och transportera energin till slutanvändaren. Primärenergin beräknas genom att multiplicera den normalårskorrigerade energin med olika faktorer.

Så arbetar vi för att nå målen: Exempel på energieffektiviseringsåtgärder

En rad åtgärder har genomförts projektvis eller löpande för att uppnå energieffektiviseringsmålen till 2020. Några exempel på olika kategorier av projekt och åtgärder:

 • Driftoptimering av värme och ventilation: Genomförs etappvis med cirka 200 000 m2 per år.
 • Brukarsamverkansprojektet ”Vi kan påverka”: Projektet syftar till att minska användningen av verksamhetsel genom ett förändrat beteende och genom utbildning av hyresgäster i nybyggda hus. Hur beter sig ett nytt hus och vad ska jag tänka på.
 • Ombyggnadsprojekt: Fastigheter som Lokalförvaltningen avser att förvalta under en längre period, ska göras så energieffektiva som möjligt. Vid mer omfattande ombyggnationer genomförs energiåtgärder enligt Beloks Totalmetodik.
 • Löpande åtgärder: Mindre åtgärder som utförs i den löpande driften av fastigheterna, enligt Lokalförvaltningens tekniska anvisningar och krav på energiprestanda på nya byggdelar och installationskomponenter.

RESULTAT

Målet under planperioden var att sänka nyckeltalet uttryckt i primärenergi från 280,9 kWh/m2 till 241,6 kWh/m2, vilket är 14%. I tidigare inrapporterade uppföljningar har vi beräknat prognosvärden för hur vi tror att det slutliga resultatet kommer att bli. Vi ser nu med facit i hand att de två sista åren på planperioden har inneburet en markant energiminskning. Vi har sänkt nyckeltalet med 16%. Det kan finnas flera förklaringar till det goda resultatet. Vi vet att normalårskorrigering inte alltid kan kompensera fullt ut när det är varma år och vi vet också att pandemin har inneburit stora förändringar för energibehov.

Den normalårskorrigerade energianvändningen redovisas som primärenergi (kWh/m2) och inkluderar värme, kyla, fastighets- och verksamhetsel. Gällande år jämförs mot basår 2009, då energianvändningen låg på 272,5 kWh/m2.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2013
 • 266,0
 • -2,39%
 • 2014
 • 261,1
 • -4,18%
 • 2015
 • 262,6
 • -3,63%
 • 2016
 • 262,0
 • -3,85%
 • 2017
 • 259,3
 • -4,84%
 • 2018
 • 253,3
 • -7,05%
 • 2019
 • 237,9
 • -12,70%
 • 2020
 • 228,8
 • -16,04%