Totalprojekt

Vårdfastighet inom St Görans Sjukhus (Locum AB)

Byggnaden på 15 400 kvm bruttoarea innehåller akutmottagning, operation, vård och kontor. En del av verksamheten i huset pågår dygnet runt.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 160 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 80 kWh/m2
  • Internränta: 23%

Endast etapp 1 är genomförd på grund av ändrade planer för området.