Projekt

Teknikutmaning – Fettavskiljare med värmeåtervinning

Denna teknikutmaning syftar till att främja utveckling av produkter som kombinerar fettavskiljning med värmeåtervinning från spillvatten i storkök. Teknikutmaningen är en del i E2B2-projektet Energiåtervinning från spillvatten i storkök där flera större fastighetsägare medverkar.

Sveriges 30 000 storkök genererar stora mängder spillvatten. En tidigare förstudie inom Belok har visat att det finns både potential och intresse av att ta till vara på energin i spillvattnet från dessa lokaler, men även att det finns osäkerheter kring tillgänglig teknik. I förstudien efterfrågades särskilt lösningar med värmeåtervinning i kombination med fettavskiljning.  

Teknikutmaningen förväntas resultera i ett antal förslag på lösningar som uppfyller ställda skallkrav, och en expertgrupp kommer att bedöma svagheter och styrkor hos varje lösning. Resultatet av teknikutmaningen sprids till potentiella beställare och ska i nästa skede av projektet användas för att matcha presenterade lösningar med lämpliga objekt för installation. Den eller de lösningar som installeras följs sedan upp och utvärderas med avseende på hur effektiv värmeåtervinningen är, drift- och underhållsbehov och totala kostnader.

Inbjudan till teknikutmaningen och dess villkor hittar ni här.

Tillverkare och leverantörer – vi ser fram emot ert bidrag!

Kontakta gärna Maria Haegermark för mer information.

Sidan uppdateras löpande med aktuell information under pågående teknikutmaning.