Projekt

Innovationsupphandling av byggnadsintegrerade solcellslösningar – Förstudie

I samband med ökat intresse för energiomställningen generellt och solel specifikt, ökar intresset även för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) i Sverige. Detta kan ses genom ett ökat utbud av produkter och lösningar hos svenska åter-försäljare liksom genomförande av pilotprojekt.

BIPV installeras fortfarande i liten skala, jämfört med potentialen för renovering av tak och nybyggnation och jämfört med byggnadsapplicerade solceller, som monteras utanpå en byggnad. Tidigare studier visar att en anledning till detta är att det råder brist på standardiserade lösningar för BIPV. Vidare upplever byggaktörer att det är svårt att hitta lösningar för BIPV liksom att sammanställa kravspecifikationer anpassade för specifika krav som BIPV innebär. Svårigheten består bland annat i att BIPV involverar flera discipliner och att ett flertal moment som är okända för många beträffade. Aktörer från olika discipliner behöver gemensamt specificera och utföra specifika BIPV-lösningar, för vilket det saknas rutin, standarder och erfarenheter.

Inom Belok och BeBo startas nu denna förstudie som syftar till att utreda förutsättningar för att genomföra en innovationsupphandling för BIPV i byggprojekt.  Bakgrunden till förstudien bygger bland annat på resultat från tidigare forskningsstudie, genomförd i samverkan med BeBo och Belok, se vidare här.

Ansvarig: Charlotta Winkler, WSP och Maria Haegermark, CIT Energy Management