Nyheter

WORKSHOP OM ENERGIEFFEKTIVA KÖK

Belok och BELIVS har genomfört en fjärde workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök. Workshopen hölls 10 oktober  i Göteborg och cirka 40 personer deltog på det kreativa mötet där diskussionerna kom igång bra redan från start. Fokus låg, precis som de tidigare workshoparna med samma tema, på kunskaps- & erfarenhetsutbyte och projektutveckling.

Kort sammanfattning av förmiddagens presentationer

Pia Tiljander från RISE hälsade alla välkomna och framförde syftet med dagen och redogjorde för vad som hänt sedan sist. Josep Termens från CIT Energy Management berättade om nätverket Belok och Ulla Lindberg från RISE om nätverket BELIVS.

Upphandla energieffektiva storkök – vilka krav kan vi ställa?
Ylva Svedenmark berättade om Upphandlingsmyndighetens stöd kring hållbar upphandling och om de befintliga hållbarhetskriterierna för storkök, där arbetet med uppdatering nu har påbörjats. Upphandlingsmyndigheten är en relativt ny myndighet som har funnits i tre år vars vision är ”Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid”. Upphandlingsmyndigheten är en stödmyndighet som inte har tillsyn men man ger stöd vid upphandlingar inom hållbarhet, innovation, juridik mm. Regeringen har tagit fram en nationell upphandlingsstrategi som innehåller tips och råd om hur upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp. Det kan till exempel handla om att främja en sund konkurrens på marknaden, säkerställa att våra gemensamma resurser används effektivt eller bidra till att hållbarhetsmål uppfylls. Kommuner får och bör ställa hållbarhetskrav utöver lagkrav.

På upphandlingsenhetens webbplats finns ett kriteriebibliotek som är en databas med hållbarhetskriterier för bland annat storkök. Här finns färdigformulerade krav och formuleringar som man kan klistra in i sitt upphandlingsunderlag. Just nu pågår en översyn av hållbarhetskriterierna och om det behövs ska de revideras. Man efterlyser synpunkter och förbättringsförslag angående kravställning och man har samlat kompetens och erfarenhet i en referensgrupp. Uppdateringen skall vara klar våren 2019. Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

 

Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation

Olof Larsson på RISE berättade om ett pågående projekt som syftar till att ta fram en enhetlig provningsmetodik för att mäta och utvärdera olika tekniker för fettavskiljning i storköksventilation. Metoden ska underlätta jämförelser av system för fettavskiljning med avseende på effektivitet, underhållsbehov och säkerhetsaspekter.

En vanlig energieffektiviseringsåtgärd i fastigheter är värmeåtervinning i ventilationssystemet. Ett vanligt problem i storkök är dock att värmeåtervinning hindras eftersom fett skulle sätta igen värmeväxlarna. Därför måste frånluften renas från fett innan värmeåtervinningen. Det finns många olika fettavskiljningstekniker (bland annat mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier) och en tillförlitlig och repeterbar provmetod behövs för att utvärdera de olika metoderna.

  

Förbättrat energibeteende i storkök

Luisa Beneduce, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad och Anton Zita, Bengt Dahlgren AB presenterade resultaten från förstudien ”Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling” som utförts  av Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad och Bengt Dahlgren AB.

Det finns en potential för att minska energianvändningen i storkök med cirka 10% genom beteendeförändring hos personalen. En viktig del för ett ändrat beteende är förståelse och motivation. Förstudien syftar till att ringa in vilka mätdata och vilken information som är relevant för storkökspersonal att ta del av. Därefter hur detta bör tillgängliggöras i en digital lösning för att stödja och motivera till ett förbättrat beteende för en minskad energianvändning i det dagliga arbetet. Förstudien ska konkretisera hur ett kommande genomförandeprojekt ska läggas upp vad gäller teknisk lösning (mätning och applikation/gränssnitt) samt test och utvärdering i ett relevant antal kök.

Ett genomförandeprojekt kommer att sökas under 2019.

Läs hela rapporten Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

 

Workshop Projektgenerering

Efter lunch diskuterades projektidéer som genererats från tidigare workshops tillsammans med nya frågeställningar i grupper. Resultatet av diskussionerna blev att fyra projektidéer kommer att förfinas och formuleras till projektansökningar kopplade till Belok och BELIVS. Dessutom fick Upphandlingsenheten input till arbetet med att vara ett stöd i hållbar upphandling av storkök. Läs mer om projektidéerna och förmiddagens presentationer i mötesanteckningar ”Workshop Storkök 10 oktober 2018”.

 

Lennart Rolfsman, RISE: Det optimala Energiköket – demonstrationsprojekt avseende kyla- och värmeåtervinning. Utgå från ett energieffektivt kök och optimera det. Vad kan förbättras?

Ulla Lindberg, RISE: Energiöverenskommelser – öka förståelse och kunskap mellan fastighetsägare och hyresgäst i syfte att tillvarata värme.

Josep Termens, CIT Management AB: Energieffektiv storköksutrustning – Marknadsundersökning, Kravställning, Användning

Stefan Wirtberg, Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad – Förbättrat energibeteende i Storkök Genomförandeprojekt från förstudien

Ylva Svedenmark, Upphandlingsmyndigheten – Energieffektiv upphandling av Storkök Det finns behov av att effektivisera upphandling och Upphandlingsmyndigheten är ett stöd

 

 

Är du intresserad av projekten? Kontakta Pia Tiljander.