Nyheter

Nytt projekt för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation

Energimyndigheten har nyligen beviljat medel till projektet ”Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation”. Projektet genomförs av RISE (Research Institutes of Sweden) i samarbete med CIT Energy Management under perioden december 2017 till april 2019.

Syftet med projektet är att ta fram en provningsmetodik för att mäta och utvärdera olika tekniker och produkter för fettavskiljning i storköksventilation. Metoden ska underlätta jämförelser av fettavskiljningssystem med avseende på effektivitet, underhållsbehov och säkerhetsaspekter.

Genom lämpligt val av fettavskiljningssystem kan värmeåtervinningsfunktionen i professionella kök (skolor, sjukhus, äldreboende, restauranger, snabbmatsrestauranger, hotell, mm) säkerställas. Installation av värmeåtervinning i ventilationssystemet är en vanlig energieffektiviseringsåtgärd i lokaler. Ett vanligt problem i storköksmiljö är dock att värmeväxlarna sätts igen pga. fett från matlagningen. Därför behövs ofta någon typ av fettrengöring av frånluften innan värmeåtervinningen. Brandrisk och lukt är andra aspekter som fettrengöring kan minimera.

Leverantörer av fettavskiljningssystem såsom mekaniska filter, ozon, UV-ljus och bakterier och även beställare av dessa (fastighetsägare, restauranger) och övriga branschintressenter kommer att delta i projektet.

Projektet är en insats inom fördjupningsområdet Storkök som nätverken Belivs (beställargrupp livsmedelslokaler) och Belok (beställargrupp lokaler) driver med stöd från Energimyndigheten. Projektet är även en fortsättning på förstudien ”Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköks ventilation” som Belok tog fram år 2016.

Efter årsskiftet kommer en insamling av kravspecifikationer från olika intressenter att startas. Tanken är att ta emot synpunkter och önskemål från beställare, leverantörer och andra branschintressenter när det gäller vilka parametrar är viktiga att testa och utvärdera. Ett antal workshoppar kommer att genomföras under första kvartalet 2018. Är du intresserad av att delta och/eller lämna synpunkter? Kontakta josep.termens@cit.chalmers.se eller svein.ruud@ri.se