Nyheter

Hyresgästerna påverkar – hur kan du påverka hyresgästerna?

Idag har fastighetsägare kommit långt i effektiviseringen av fastighetselen. Man har inte sällan gått från nivåer på 2-300 kWh/m2 A-temp till en bit under 100. Många använder sig av Beloks Totalmetodiken. För att göra ytterligare stora minskningar i energianvändningen behöver man se över användningen av verksamhetselen, dvs den el som hyresgästerna i hög grad påverkar. För att få en motsvarande kraftfull effekt som i fastighetselen krävs samverkan med hyresgästerna genom utbildning, kommunikation och motivation.

 

På vårens medlemsmöte i Belok diskuterade medlemmar och föredragshållare olika aspekter på energianvändningen i en fastighet. Utmaningarna är väsentligt större och till viss del annorlunda när man ska påverka hyresgästernas energianvändning jämfört med fastighetselen.

 

Användarbeteenden påverkar utanför de tekniska förutsättningarna

Alan Kabanshi vid Högskolan i Gävle har studerat hur människans beteende påverkar hennes aktiviteter vad gäller energi och miljö. Inte sällan känner man ett moraliskt åtagande – man vill göra rätt. Men istället licensierar man sig till att göra fel. Man vet att man har en dator med energisparfunktion och låter därför datorn stå på under natten istället för att stänga av den. Man har en elbil men kör mer. Slutresultatet blir sämre eftersom den negativa effekten av användandet är så mycket större än miljö- och energivinsten.

 

Bestående beteendeförändringar kräver kommunikation

Kunskapen är dessutom kortvarig – man går snabbt tillbaka till gamla beteenden. Användare behöver därför påminnas genom kommunikation och utbildning, t ex att fastighetsägaren berättar vad som görs och varför liksom de mål man satt upp och hur man arbetar för att uppnå dem. Tränas folk kan ett förändrat beteende hålla i sig. Alan Kabanshi menar att det behövs minst två år för att få till ett ändrat beteende. Man kan också öka motivation genom att investera pengarna man sparar med energieffektiviseringsåtgärder i renare energi.

 

Partners söks för att testa modeller

Alan Kabanshi och hans team letar nu efter partners för att testa sina modeller om energirelaterat beteende. Man söker både fastighetsägare med kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Kontakta alan.kabanshi@hig.se om du är intresserad.

 

Visualisering för att förstå och motiveras

En viktig faktor för att öka motivationen att välja energieffektiva arbetssätt är att kunna se hur ett förändrat energibeteende faktiskt får effekt på energianvändningen. Det ökar medvetenheten om den egna energianvändningen och påverkar motivationen positivt. Detta har bland annat Akademiska Hus tagit fasta på i ett projekt där man samarbetar med Chalmers Industriteknik och avdelningen Design & Human Factors på Chalmers Tekniska Högskola.

Man har tagit fram ett koncept på ett visualiseringsverktyg (en mobilapplikation) och en prototyp som ska provas på Göteborgs Universitetsbibliotek inom kort. Applikationen ska kopplas ihop med Akademiska Hus energiportal. Fokus i projektet är enkelhet och begriplighet för en bred målgrupp.

 

Vi kan påverka! Samverkan och återkoppling ger effekt

Lokalförvaltningen Göteborgs stad, LF, driver projektet Vi kan påverka i minst 100 projekt tillsammans med äldreboenden och förskolor. Målet är att minska energianvändningen i fastigheterna genom åtgärder som verksamheterna själva kan göra. För att få ett långsiktigt förändrat beteende arbetar man med åtgärder under en längre tid.

Man har i snitt minskat energianvändningen med 16 procent och märker också att man med rätt återkoppling behåller sänkningen av energianvändningen över tid. Som en positiv bieffekt får man dessutom bra resultat i sina kundmätningar. Kunderna upplever LF närvarande genom sina aktiviteter.

Frågorna drivs av energipedagoger, som med råge är självfinansierade. Idag har LF tre energipedagoger anställda. De är samtliga pedagoger i grunden som vidareutbildats i energi av LF.

 

Ändrat beteende minskar energianvändningen med 10 procent

Initiativtagare till Beloks fördjupningsområden storkök är Lokalförvaltningen i Göteborg. De har under flera år drivit projekt och studier i sina storkök, för att se hur man kan minska energianvändningen. Man har konstaterat att ett ändrat energibeteende påverkar med minst 10 procent. För att lyckas behöver man komma överens med personalen vad man ska mäta liksom kunna visualisera energianvändningen i köken, t ex på användarpaneler. För att få jämförbara data vill man mäta per arbetszon och per maträtt. En energibudget per maträtt visar om man ligger över eller under snittet.

 

Mätdata från köksmaskinerna låsta – nytt kravställande

En viktig faktor för att lyckas är mätdata från köksmaskinerna. Data finns men idag får man betala leverantörerna för att komma åt den. LF vill själva kunna koppla upp sig mot maskinerna för att ta hem data. Därför kommer man i sina upphandlingar framöver att kravställa vilken mätdata man vill ha ut. LF uppmanar fastighetsägare att göra samma sak för att få till en förändring hos leverantörer och konsulter inom storkök. Mer information finns i förstudien.

 

Samverkan och dedikerade medarbetare minskar energianvändningen

Om man ska lyckas fullt ut att minska användningen av verksamhetsel måste det finnas en samverkan mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Fastighetsägarnas Gröna avtal är en branschstandard och har funnits i flera år. Men i Beloks fördjupningsområde Samverkan konstaterar man att avtal förvisso är viktigt men att engagerade medarbetare och tid att arbeta med frågorna påverkar mycket mer. Tillsammans identifierar man lönsamma åtgärder och kommer sedan överens om vem som ansvarar för genomförandet – hyresgästen eller fastighetsägaren. Engagemanget är nödvändigt för att lyckas liksom en acceptans att millimeterrättvisa aldrig går att uppnå.

 

Kallhyresavtal efterlyses!

Har du ett kallhyresavtal med några år kvar och ett bra samarbete med din hyresgäst? I så fall är du välkommen att kontakta bosse.wikensten@cit.chalmers.se för att testa ett upplägg på samverkan med hyresgäster i syfte att gemensamt minska energianvändningen i din fastighet.