Nyheter

”Belok och Bebo gör världen lite bättre varje dag.”

Det menar Agneta Persson, Anthesis, som var moderator på Beloks och Bebos vårkonferens den 4 maj. Ett 100-tal intresserade fastighetsägare, myndigheter, kommuner, forskare och konsulter kom för att lyssna till trender i samhället och projekt som drivs inom Belok och Bebo.

Enligt den senaste Global Report från IEA, International Energy Agency, ökar andelen förnybar energi liksom arbetet med energieffektivisering. Men det går för långsamt. Det var flera deltagare överens om. Beloks och Bebos arbete är därför ovärderligt, för att öka takten.

 

50% ökad energieffektivitet till 2030

– Vi kommer att nå målen om 20% energieffektivisering till 2020 med utgångspunkt i 2008 års energianvändning, berättade Tomas Berggren, Energimyndigheten. Nu ligger ett förslag på 50% till 2030 med 2005 som utgångspunkt. Vi tar också höjd för 100% förnybar elproduktion till 2040.

– För att lyckas måste beställare få tillgång till bra beslutsunderlag, som leder till energieffektiva renoveringar, nya tekniker, användbara verktyg, system och metoder kopplade till resurs- och energieffektiva byggnader. Sverige ska vara ett föregångsland inom resurs- och energieffektiv bebyggelse. Där har Belok och Bebo en viktig roll.

 

Belok och Bebo samlar branschen

 

Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan, är en av 21 medlemmar i Belok.

– Det är ett stort värde att vara med i Belok. Men medlemmarnas arbete i Belok är till nytta för hela branschen. Vi kan trycka på inom olika områden och det gynnar alla. Ett område som vi tror kommer att få en allt större betydelse för fastighetsägare är IOT, Internet of Things. Det behöver vi titta på.

Bebo som vänder sig till bostadsfastighetsägare har ett liknande upplägg som Belok. Stena Fastigheter är en av 20 medlemmar och Mattias Westher intygar värdet av medlemskapet:

– Bebo är ovärderligt. Jag försöker alltid att var med på mötena. Man skapar mycket kontakter och kan plocka upp bra idéer.

 

Boverket och Sveriges Byggindustrier om nya NNE-kraven

Robert Johannesson, Boverket, berättade om införandet av nya NNE-regler som är ute på remiss. Arbetet har pågått sedan 2010 och Belok har skrivit om förslagen tidigare.

– De nya reglerna styrs till stor del av EU-direktivet, bland annat förslaget att mäta fastighetens energiprestanda i primärenergital.

Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier, är inte överens med Boverkets tolkning av EU-direktivet.

– Det är fortfarande inte klart vad som gäller. Byggföretagen behöver tydlighet och krav på uppföljning genom mätning. Krav på uppföljning gynnar de som gör rätt. Det förslag som ligger är komplicerat bland annat med olika primärenergifaktorer beroende på energislag. Vi anser att huvudfokus i BBR ska gälla byggnadens egenskaper. Primärenergital är svårt att kommunicera och kan hämma utvecklingen.

 

Fjärrvärmekostnader efter energieffektivisering

Bebo håller på att utveckla ett verktyg vars syfte är att ta reda på värdet av en sparad kilowattimma fjärrvärme.

– Leverantörerna har olika prismodeller och det är ofta svårt att jämföra effekten av de energieffektiviseringsåtgärder man satt in, berättar Emma Karlsson på WSP. Med hjälp av modellen ska konsulten och fastighetsägaren kunna beräkna kostnaden för fjärrvärmeanvändningen före och efter åtgärderna.

Verktyget är under utveckling men en betaversion fanns att titta på under konferensen.

 

Totalmetodiken i Europa

Beloks metod för energieffektivisering, Totalmetodiken, är mycket framgångsrik i Sverige. Intresseförfrågningar från Danmark och Estland väckte idén om ett nordeuropeiskt samarbete. Ett EU-projekt, Total Concept, har pågått under ett par år tillsammans med fastighetsägare från Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige. Belok har skrivit om det tidigare. Åsa Wahlström, CIT Energy Management, leder projektet.

– Målet är självklart att öka takten för energieffektiviseringen i de aktuella länderna. Men vi vill också utveckla Totalmetodiken för att den ska passa de deltagande ländernas specifika förhållanden – och förstås sprida kunskap om metoden i ländernas fastighetsbranscher.

OBS! I länkarna längst ned finns förmiddagens presentationerna samlade i en pdf.

 

Aktuella projekt

Under eftermiddagen presenterades aktuella projekt från Belok och BeBos nätverk i två parallella sessioner. I Belokspåret kunde man lyssna till följande projekt (för presentationerna i Bebospåret hänvisar vi till Bebos sida):

Innovativa ventilationssystem (Peter Filipsson, CIT Energy Management)  Fördjupningsområde Ventilation

Energieffektiva Storkök (Pia Tiljander, RISE)  Fördjupningsområde Energieffektiva storkök

Incitamentsavtal för energieffektivisering (Bosse Wikensten, CIT Energy Management)  Fördjupningsområde Energisamarbete fastighetsägare-hyresgäst

Avloppsvärmeåtervinning i lokalfastigheter (Jörgen Wallin, Energum)

Alternativa tappvarmvattensystem för att minska VVC-förluster (Josep Termens, CIT Energy Management)

Totalmetodikens utbredning i Sverige (Kajsa Andersson, CIT Energy Management)

Stor energibesparingspotential vid badhusrenoveringar (Mona Norbäck, Stockholmshem)

 

Du når samtliga presentationer på Youtube och som pdf:er här