Nyheter

Förändrade regler och förslag från Boverket

Lokalfastighetsägare kommer att påverkas av de nya reglerna från Boverket.  Föreskriften BEN, fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande ett normalår, togs i bruk i december 2016. Ett förslag på reglering av energiprestandakravet för nära-nollenergibyggnader har varit ute på remiss, vilket Belok informerat om tidigare. De nya reglerna tas i bruk 1 april.

 

BEN

Efter att EU-kommissionen har framfört att Sverige inte uppfyller energiprestandadirektivet, där faktisk energi i en byggnad måste korrigeras och bli knutet till ett normalt bruk, tog Boverket fram föreskriften BEN. BEN innebär i stora drag att:

  • Energiprestandan ska bestämmas vid ett normalt brukande av fastigheten och energiprestandan ska beskriva byggnadens energitekniska egenskaper, inte hur byggnaden faktiskt har brukats. Både mätning och beräkning av fastighetens energianvändning kommer att accepteras.
  • Målet är att fastställa en fastighets energianvändning vid normalt brukande ett normalt år.
  • Tappvarmvattenanvändning i lokaler sätts till 2 kWh/m2 och år

Boverket föreslår också att framtidens energiprestanda ska uttryckas i primärenergi.

 

Förslag på remiss för nära-nollenergibyggnader

Energiprestandadirektivet säger att energiprestanda för en byggnad ska uttryckas med primärenergi.  För att uppfylla detta krav ska BBR revideras och har varit ute på remiss . Den 1 april ska de nya reglerna tas i bruk.

Energiprestanda föreslås omfatta levererad energi som alstras och används i byggnader och på dess tomt. Undantag från levererad energi är den som kommer från sol, vind, mark, luft eller vatten, dvs en utvidgning från dagens sol. Några exempel på förslagets innehåll:

  • Byggreglerna ska ses ur ett primärenergiperspektiv
  • Primärenergitalet (PET) ersätter dagens specifika energianvändning. Man inför primärenergifaktorer för el respektive övrig energi, där el kommer att belastas hårdare.
  • Mätning rekommenderas men beräkning kan accepteras i undantagsfall.
  • Kategorin eluppvärmda byggnader försvinner och dagens åtta tabeller med kravnivåer reduceras till en enda.
  • Alternativa prestandakrav för byggnader med Atemp <100m2 i BBR tas bort och på byggnader <50m2 ställs inga krav på primärenergital
  • De fyra klimatzonerna vill Boverket ersätta med geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.
  • I stora drag oförändrade energikrav fram till 2021 då kraven skärps.

Beloks medlemmar bygger och bygger om sina fastigheter med högre ställda energikrav än Boverkets och menar att kraven bör kunna skärpas redan idag. Flera av Beloks medlemmar har varit remissinstanser i frågan.