Posts Categorized: Fördjupningsområden

Energirenovering

Energimyndigheten och EU-kommissionen kommer under de närmsta åren att lägga stor vikt vid renovering för att öka effektiviseringstakten i befintlig bebyggelse. Den ökade takten och…

Energieffektiva vårdlokaler

Bilden visar en vårdlokal med sjukhussängar.

Fördjupningsområdet energieffektiva vårdlokaler har initierats som följd av analysen ”Vårdlokaler – analys – behov av utökad samverkan mellan Sveriges regioner i syfte att spara energi”…

Effekt

Fördjupningsområdet effekt har initierats gemensamt inom Belok och BeBo för att adressera problematiken kring effekttillgång i bebyggelsen. Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast…

Smarta stadsdelar

För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning i bebyggelsen behövs nytänkande och större perspektiv. Effektbristen i stamnäten är ett faktum för flera kommuner. Genom att…

Solenergi

Fördjupningsområdet solenergi har initierats för att främja arbetat med implementering av solenergiteknik för lokalfastigheter. I dagsläget fokuserar arbetet på solcellsanläggningar samt dess koppling till energilagring…

Laddinfrastruktur

Fördjupningsområdet Laddinfrastruktur drivs gemensamt av BeBo och Belok för att se över medlemsföretagens behov och intresse kring frågorna som rör fastighetsnära laddinfrastruktur. Sverige ska ha…

Klimatpåverkan från bebyggelsen

Fördjupningsområdet klimatpåverkan från bebyggelsen har initierats som följd av förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” som genomfördes gemensamt inom BeBo och Belok under 2018. Fördjupningsområdet är tänkt…

Digitalisering

Mätdata, styr och övervakning erbjuder stora möjligheter, både vad gäller hållbarhet i stort och mer specifikt för olika typer av energieffektiviseringsinsatser. Fördjupningsområde Digitalisering ska utgöra…

Samverkan

Beloks Fördjupningsområde “Samverkan” ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter. År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och…