Nyheter

Samverkansworkshop med hyresgäster

Belok bjöd åter in till workshop för att gemensamt diskutera vidareutveckling av Gröna hyresavtal inför kommande projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Denna gång riktades workshopen till hyresgäster för att även få med deras synpunkter. Workshopen hölls den 3:e december i Stockholm där totalt 14 personer deltog. De som deltog var hyresgäster och branschorganisationer.

Per-Erik Nilson, koordinator Belok, inleder Samverkansworkshop
Per-Erik Nilsson, koordinator Belok inleder Samverkansträffen för lokalhyresgäster

Dagen inleddes med att Per-Erik Nilsson från CIT Energy Management hälsade alla välkomna och framförde syftet med dagen. Per-Erik höll även en presentation om syftet med nätverket Belok samt hur Gröna hyresavtal ser ut idag. Sara Akkurt från Energimyndigheten höll därefter en presentation om Energimyndighetens syn på behov och vikten av samverkan mellan hyresgäst samt fastighetsägare.

Victoria Edenhofer från CIT Energy Management presenterade förstudien ”Kartläggning – befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster”. Genom intervjustudien i rapporten visas att det är svårt att uppvisa konkreta resultat som de Gröna hyresavtalen medverkat till. Några bidragande orsaker kan vara avsaknad av konkret samverkan, uppföljning samt spridning av erfarenheter och goda exempel. Genom förstudien kan det därmed konstateras att det finns goda möjligheter till vidareutveckling av Gröna hyresavtal. Förstudien föreslår en ny inriktning till hur Gröna hyresavtal kan utvecklas och användas, genom ett översiktligt förslag till en ny samverkansmodell. Det återstår nu att vidareutveckla samverkansmodellen och låta fastighetsägare och hyresgäster testa denna arbetsprocess.

Efter presentationerna blev deltagare indelade i mindre grupper och fick möjlighet att diskutera och påverka det kommande projektets inriktning. Det diskuterades bland annat hur Gröna hyresavtal behöver utvecklas. Det fanns stort engagemang från deltagarna och många åsikter.

Deltagande hyresgästrepresentanter vill spara energi tillsammans med sina fastighetsägare.

Dagen avslutades med en öppen diskussion där deltagarna fick möjlighet att lämna sina synpunkter. Bland annat framkom att det Gröna hyresavtalet behöver förenklas och vissa delar behöver förtydligas. Gröna hyresavtalet anses idag för komplext. Dessutom nämndes att man bör finna gemensamma mål för fastighetsägare och hyresgäster. De gröna hyresavtalen måste bidra till att miljömål för fastighetsägare/hyresgäster respektive Sverige uppfylls! Nu återstår att med beaktning av de synpunkter som framkom vid denna workshop arbeta vidare med projektförslag inför kommande E2B2-utlysning.

Har du frågor, vill lämna synpunkter eller vara delaktig i det kommande projektet? Kontakta Per-Erik Nilsson alternativt Victoria Edenhofer.