Nyheter

Samverkansworkshop hölls i Stockholm

Belok bjöd in till workshop för att gemensamt diskutera inriktning på kommande projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Workshopen hölls den 5:e september i Stockholm där totalt 16 personer deltog. De som deltog var fastighetsägare, hyresgäster och branschorganisationer.

Dagen inleddes med att Per-Erik Nilsson från CIT Energy Management hälsade alla välkomna och framförde syftet med dagen. Sara Akkurt från Energimyndigheten höll därefter en presentation om Energimyndighetens syn på behov och vikten av samverkan mellan hyresgäst samt fastighetsägare. Dessutom presenterades aktuella utlysningar hos Energimyndigheten, bland annat inom E2B2.

Victoria Edenhofer från CIT Energy Management presenterade förstudien ”Kartläggning – befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster”. Genom intervjustudien i rapporten visas att det är svårt att uppvisa konkreta resultat som de Gröna hyresavtalen medverkat till. Några bidragande orsaker kan vara avsaknad av konkret samverkan, uppföljning samt spridning av erfarenheter och goda exempel. Genom förstudien kan det därmed konstateras att det finns goda möjligheter till vidareutveckling av Gröna hyresavtal. Förstudien föreslår en ny inriktning till hur Gröna hyresavtal kan utvecklas och användas, genom ett översiktligt förslag till en ny samverkansmodell. Det återstår nu att vidareutveckla samverkansmodellen och låta fastighetsägare och hyresgäster testa denna arbetsprocess.

Per-Erik Nilsson från CIT Energy Management presenterade utkast till projektansökan för att vidareutveckla Gröna hyresavtal som baseras på förstudien. Därefter blev deltagare indelade i mindre grupper och fick möjlighet att diskutera och påverka det kommande projektets inriktning. Diskussionerna kom igång bra redan från start och det fanns stort engagemang från deltagarna.

Dagen avslutades med en öppen diskussion där deltagarna fick möjlighet att lämna sina synpunkter. Synpunkterna var många och inte helt enade. Men en sak var tydlig; de Gröna hyresavtalen behöver vidareutvecklas! Nu återstår att med beaktning av de synpunkter som framkom vid denna workshop arbeta vidare med projektförslag inför kommande E2B2-utlysning.

Har du frågor, vill lämna synpunkter eller vara delaktig i det kommande projektet? Kontakta Per-Erik Nilsson alternativt Victoria Edenhofer.