Nyheter

Integreringen av styr- och övervakningssystemen behöver utvecklas

Temat för Beloks medlemsmöte i november var styr- och övervakning. Ämnet är högintressant hos fastighetsägare och blir det än mer när vi vill energieffektivisera och styra effektuttagen i fastigheterna. För att få en aktuell bild av vad marknaden kan erbjuda, medverkade ett antal representanter från företag med styr- och övervakningssystem.

Med ett ökat antal styrsystem har vi behov av att systemen kommunicerar med varandra och att vi som användare får en övergripande bild av våra fastigheter.

– Vi skulle behöva ett tittskåp – en övergripande bild av våra kåkar genom ett grafiskt gränssnitt som är logiskt för vår personal, menar Lasse Pellmark, Skandiafastigheter. Sen kan det ligga olika styrsystem bakom.

Farhad Basiri, Iquest har en vision.

– Tänk om man kunde få systemen att bli så spännande, roliga och lustfyllda att man plockar fram dem i mobilen som man gör med sociala medier! Man kanske inte kan göra en ”Driftbook” lika kul som Facebook, men man kan definitivt komma längre än idag.

 

Körkort för drifttekniker!

Idag finns tekniken att lösa det vi efterfrågar. Med sjunkande priser på processorer kan vi till exempel sätta styrning i alla byggnader.

– Men tekniken är inte allt, menar Tomas Frändén på Fidelix. Vi måste ha kompetens att ta hand om resultatet för att få det användbart. Driftteknikern är en central funktion som det behövs fler av och med en utökad kompetens. Höj statusen på driftteknikern! Kanske kan Svensk automation ta fram ett körkort för drifttekniker?

 

Framtidsspaning: ökad systemintegration och användarvänliga styrsystem

Martin Persson på Ventab beskriver hur en systemintegratör syr ihop arkitekturen bland företagets olika system genom att integrera alla på detaljnivå. Genom integrationen kan man optimera de olika systemen, undvika fallgropar och därmed spara pengar. Tyvärr är denna typ av konsult en bristvara.

Belok ser ett behov av att skynda på utvecklingen av visualisering i styrsystem. I tekniktävlingen Framtidens styr- och övervakningssystem  som utgick från Beloks förnyade kravspecifikation togs visualisering, lärbarhet och användarvänligheten upp som viktiga moment. Men utvecklingen går fort framåt och ytterligare steg kan behöva tas, till exempel frågan om ökad IT-säkerhet.

 

Leverantörsoberoende protokoll underlättar samordningen

Per Melander och Victor Vallejo på Siemens beskriver hur beställaren för sent efterfrågar konceptet för fastighetssystemet i en nybyggd fastighet och därför har svårt att få till en samordning.

– De traditionellt skarpa gränserna mellan underentreprenaderna i byggbranschen är ett problem. En styroperatör ska knyta ihop alla delar till en fungerande enhet, men kommer in först när besluten är fattade. Då är det inte säkert att allt är kompatibelt och ju komplexare system desto större är risken att samordningen kommer att brista.

Standardiserade och leverantörsoberoende protokoll är lösningen, menar Per Melander, till exempel Modbus eller BACnet. BACnet är ett relativt nytt protokoll på den svenska marknaden anpassat till fastighetsautomation och mer komplexa system. Idag saknar dock branschen kompetens inom BACnet då Modbus varit dominerande.

Per Melander och Victor Vallejo skickar en tydlig signal till fastighetsbranschen:

– Överlag måste beställaren öka sin systemkompetens och byggprocessen måste reformeras.

 

Styr och övervakning en central fråga för Beloks medlemmar

För Beloks medlemsföretag är styr och övervakning centralt för att man ska lösa sitt uppdrag med minskad energianvändning och förbättrade fastigheter. Några av medlemmarna beskrev hur man hanterat frågan.

 

SISAB: egenutvecklat system, SISAB OnLine

SISAB köper drift och underhåll för mer än en miljard om året – för att hantera detta behövde man ett övervakningssystem. För att säkra den egna kompetensen och en lösning som passade SISAB:s behov beslutade man att bygga ett eget system, SISAB Online. Man har hittills investerat cirka 100 MSEK i systemet men räknar med att spara 40 MSEK per år.

– Användarvänligheten är central, säger Niklas Dalgrip på SISAB. Alla ska kunna använda det, inte bara energiexperter. Vi har inte tekniker i fastigheterna varje dag, kanske en till två gånger per år. Men med olika gränssnitt kommer man åt datan genom sin iPad, Iphone, datorn eller webben.

SISAB valde på ett tidigt stadium att använda BACnet som protokoll. Det var motigt inledningsvis, men idag är man nöjda.

 

AMF Fastigheter: tydliga mål, Totalmetodiken och EcoPilot

Ledningen för AMF Fastigheter startade arbetet med energieffektivisering genom att ta fram tydliga energimål på 25 procent. Utfallet blev 35 procent och idag har man målkort för varje fastighet och för varje team och bestånd. För 2019 har man ett energimål på 95 kWh/m2, år. Totalmetodiken är ett viktigt inslag när man ser över sina fastigheter.

För att kunna se helheten använder sig AMF Fastigheter av EcoPilot som styrsystem, berättar Christer Forsblad.

– Med EcoPilot kan vi se samband och felaktigheter, t ex om man kyler och värmer samtidigt. Systemet fungerar bra i tunga fastigheter med betongstomme, men vår erfarenhet är att det inte fungerar lika bra i hus med glasfasader.

 

Malmö Stad: ScadaGroup och en förvaltningsstandard

Malmö Stad hade tidigare flera system bundna till olika leverantörer. För ett antal år sedan handlade man upp ett gemensamt system, ScadaGroup, med en bra support. Man tog också fram en förvaltningsstandard för att det ska se likadant ut och för att man ska hantera systemen på samma sätt. Det gemensamma gränssnittet har tagits fram tillsammans med driftpersonalen och alla bilder har därför samma utformning. Man har inget webbgränssnitt men man kan logga in från sin telefon, padda eller dator.

 

Atrium Ljungberg: effektiviserar mätningen av el med Talkpool

Atrium Ljungberg driver ett projekt för att effektivisera mätningen av el hos hyresgästerna liksom aviseringen av el. Starten var de många elmätarna och fakturorna.

– Vi har 1120 uppkopplade elmätare, berättar Jimmy Möller. Vissa hyresgäster har flera stycken. I vissa fastigheter har man egna abonnemang, även om vi försöker undvika det.

Atrium Ljungberg bestämde sig för att testa Talkpools system med långvågor. I Sickla köpkvarter med 220 000 kvm uthyrbar yta har man satt upp en gateway (en mast) på en av byggnaderna. Räckvidden på masterna är cirka 1 km om vågorna ska igenom betong, annars 3-4 km. I Stockholm finns än så länge inget nät för LORA som är standarden i Talkpool för långvåg. I Göteborg finns däremot ett nät som Tele2 har byggt upp.

-Systemet fungerar bra, menar Jimmy Möller. Idag kan vi flytta en elmätare som vi vill utan att behöva dra om elen. Värdena levereras in i Momentum som sammanställer fakturorna till hyresgästerna.

 

Effektfrågan en kommande samhällsfråga

Med det politiska målet om 100 procent förnybar energi 2040 och fossiloberoende transporter 2030 finns en risk för kapacitetsbegränsningar och höga effektkostnader. Josep Termens på CIT Energy Management har skrivit förstudien Effekthantering i lokaler.

– Effekttopparna sätter ofta timvärdet för resten av tiden – det kan till och med vara det sämsta värdet över hela året som energibolaget styr taxan efter.

Frågan om effekt engagerar medlemmarna. Christer Forsblad på AMF Fastigheter:

– Det är skrämmande dåligt med information om effekt på styrföretagens webbsidor. De behöver ta fram ett effektbegränsningssystem då energibolagen kommer att skapa taxor från effekt. Det brister idag.

Rickard Sjöqvist på Midroc Property Development menar att fastighetsägarna själva måste vara drivande.

– Oavsett om vi pratar fjärrkyla, fjärrvärme eller el – vi ska inte fråga andra, vi ska själva starta arbetet. Effektbalansera husen! Effektlager i byggnaderna är jätteintressant. Vi behöver titta på detta ur ett samhällsperspektiv.

Effektfrågan är högaktuell och kommer att fortsätta att diskuteras inom Belok.