Nyheter

Dokumentation från Workshop Energieffektiva vårdlokaler

2020 genomförde Belok en analys i syfte att undersöka hur Sveriges regioner och fastighetsägare med vårdlokaler såg på behov av utökad samverkan i syfte att spara energi. I projektet genomfördes en litteraturstudie samt intervjuer med medlemmar i Belok, men även andra representanter från några utvalda regioner samt SKR. Studien visar att samtliga som intervjuades anser att det finns behov av ett forum, som samlar regioner och andra fastighetsägare med vårdlokaler, för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplade till energianvändning.

En möjlighet att möta behovet är att Belok startar upp ett forum i form av ett Fördjupningsområde som behandlar kategorin vårdlokaler.

En första träff hölls den 25 mars där avsikten var att dra upp riktlinjer för hur samverkan kan drivas framgent och vad en sådan samverkan kan omfatta.

Workshopen inleddes med en presentation om Belok samt en presentation där det beskrevs hur Energimyndigheten ser på vikten av samverkan. Dessutom presenterades ovan nämnda studie som genomfördes 2020.

Frågor som diskuterades i workshopen var bl.a. de utmaningar som deltagare har kring energifrågor i vårdlokaler och vilka diskussionsämnen som vore intressanta att diskutera inom ett fördjupningsområde.

Resultatet från dagen kan sammanfattas i att det finns behov av forum för att möta utmaningar som rör energifrågor i vårdlokaler. Ämnesområden som ansågs intressanta på kommande möte beskrevs bl.a. vara ventilation, verksamhetsenergi och komfortkyla.

Kontakta gärna Victoria Edenhofer om du är intresserad av att delta i nästa möte eller vid frågor eller idéer.


NEDAN FINNS WORKSHOPENS DOKUMENTATION ATT LADDA HEM