Nyheter

Digital workshop kring samverkan

Belok och Relivs höll i digital workshop för att gemensamt diskutera vidareutveckling av Gröna hyresavtal inom pågående projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Workshopen riktades till hyresgäster och fastighetsägare intresserade av att utveckla samverkan mellan varandra. Workshopen hölls den 1:e oktober där cirka 20 personer deltog. Deltagarna var hyresgäster, fastighetsägare och branschorganisationer.

Dagen inleddes med att Victoria Edenhofer och Markus Lundborg från CIT Energy Management hälsade alla välkomna och beskrev agendan för dagen. Därefter höll Dag Lundblad från Energimyndigheten en presentation om Energimyndighetens syn på behov och vikten av samverkan mellan hyresgäst samt fastighetsägare.

Victoria Edenhofer från CIT Energy Management presenterade förstudien ”Kartläggning – befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster”. Genom intervjustudien i rapporten visas att det är svårt att uppvisa konkreta resultat som de Gröna hyresavtalen medverkat till. Några bidragande orsaker kan vara avsaknad av konkret samverkan, uppföljning samt spridning av erfarenheter och goda exempel. Genom förstudien kan det därmed konstateras att det finns goda möjligheter till vidareutveckling av Gröna hyresavtal. Markus Lundborg från CIT Energy Management beskrev det förslag som tagits fram i förstudien, vilket innebär en ny inriktning till hur Gröna hyresavtal kan utvecklas och användas, genom ett översiktligt förslag till en ny samverkansmodell. Det återstår nu att vidareutveckla samverkansmodellen och låta fastighetsägare och hyresgäster testa denna arbetsprocess.

Rikard Silverfur från Fastighetsägarna Sverige berättade om deras pågående arbete med vidareutveckling av det Gröna hyresavtalet. Rikard nämnde bland annat att de arbetar med att ta fram en handlingsplan inom det Gröna hyresavtalet som kopplas till underhållsplanen, tanken är att det Gröna hyresavtalet 2.0 ska vara klart under december 2021. Detta arbete kopplas självklart samman med det projekt som just nu genomförs kring vidareutvecklingen av samverkansmodellen.

Victoria Edenhofer (CIT Energy Management) berättade därefter kortfattat om synpunkter som framkommit vid de två workshops som hölls under 2019 med fastighetsägare och hyresgäster kring utveckling av de Gröna hyresavtalen. Bland annat nämndes vid dessa tidigare workshops att man bör finna gemensamma mål för fastighetsägare och hyresgäster. De gröna hyresavtalen måste bidra till att miljömål för fastighetsägare/hyresgäster respektive Sverige uppfylls!

Därefter beskrev Victoria det pågående projekt som just nu genomförs och som utgår från förstudien samt synpunkter som inkommit vid workshops med fastighetsägare och hyresgäster under år 2019.

Markus Lundborg (CIT Energy Management) avslutade förmiddagspasset genom att visa på goda exempel som kan generera incitamentsavtal. Som ett exempel nämndes att KTH tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus funnit en lokal lösning för att återvinna värmen från sin superdator och nyttja denna till att värma en del av Campusområdet. På detta sätt går inte överskottsvärmen till spillo och man sparar cirka 700 000 kr per år.

Efter lunchpausen blev deltagare indelade i mindre grupper och fick möjlighet att diskutera och påverka vidareutvecklingen av samverkansmodellen. Det diskuterades bland annat hur man uppnår samverkan som leder till konkreta resultat och huruvida det behövs tillägg i det Gröna hyresavtalet för att även kunna tillämpas av livsmedelslokaler. Det diskuterades även om det finns möjlighet för fastighetsägare och hyresgäster att, utifrån deras miljömål, stödja varandra för att uppnå dessa mål och arbeta på ett effektivare sätt.

Dagen avslutades med en öppen diskussion där deltagarna fick möjlighet att lämna sina synpunkter. Det fanns stort engagemang från deltagarna och åsikterna var många. Nu återstår att summera de synpunkter som framkommit och utifrån detta sammanställa en rapport med fokus på framtagande av utvecklad samarbetsform i avtal samt breddning till fler verksamheter.