Uppsala kommun

Uppsala kommun äger flera typer av fastigheter bl a skolor, kontor, idrottsanläggningar och bostäder. Lokalfastighetsbeståndet är cirka 724 000 m2 , där största andelen är skolor och kontor. Genom att utveckla samarbetet mellan hyresgäster och fastighetsägare (där kommunen ofta har båda rollerna) finns en stor potential att minska energianvändningen.

Medlemsrepresentant är Linnéa Nedar.

Vårt ansvar och uppdrag: Klimatpositiv utveckling

Uppsala Kommun arbetar aktivt för att minska klimatgasutsläppen genom förbättrad hushållning med effekt och energi, hållbart resande och utveckling av det lokala energisystemet.

Energimål

 • Klimatneutralt Uppsala 2030 – klimatpositivt senast 2050.
 • Från 2021 ska växthusgasutsläppen i Uppsala minska med 10–14 procent per år till 2030.
 • Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.
 • År 2030 ska det finnas 100 MW installerad solenergiproduktion inom kommunen. Till 2025 ska alla kommunala fastigheter, där så är möjligt, ha solceller på sina tak.

Så arbetar vi för att nå målen

Energieffektivisering och egen produktion är viktiga delar när det gäller fastigheternas bidrag till att nå klimatmålen. Det finns ett systematiskt energiarbete i de fastighetsägande kommunala bolagen.

Inom Uppsala klimatprotokoll sker också mycket arbete med minskad klimatpåverkan från fastigheter, kopplat till energi, bygg och anläggning samt plastanvändning. Där deltar företag och organisationer och genom erfarenhetsutbyte och gemensamma utmaningar sporrar man varandra att utvecklas. 2021 blev en klimatfärdplan kopplat till bygg och anläggning klar som kommunen nu jobbar på att implementera tillsammans med medlemmarna i Klimatprotokollet.

Energiprogram 2050 beskriver kommunens tillståndsmål och arbetet kopplat till energiområdet för att nå klimatpositivmålet 2050. Arbetet med effekteffektivisering, energilager, lokal energiproduktion och materialflöden prioriteras under närmaste åren.

RESULTAT

Energianvändningen (graddagskorrigerad) mäts i kWh/m2 temp och inkluderar värme, kyla, fastighets- och verksamhetsel till lokaler. Mäts mot basår 2012 då energianvändningen låg på 210,7 kWh/m2. Siffrorna för energianvändningen avser både köpt energi, samt egen produktion. Mellan 2013 och 2014 ökade kommunens lokalytor varvid förändringen i energianvändning blev större än under ett normalår.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 185,8
 • -11,8%
 • 2015
 • 188,6
 • -10,5%
 • 2016
 • 187,9
 • -10,8%
 • 2017
 • 183,5
 • -12,9%
 • 2018
 • 185,7
 • -11,9%
 • 2019
 • 188,6
 • -10,5%
 • 2020
 • 187,1
 • -11,2%
 • 2021
 • 171,0
 • -8,6%