BV2Arch

BELOK BV2-arch

Energiuppskattning i tidiga skeden av byggprocessen

BELOK BV2-arch har för avsikt att användas i problematiken kring att väga in energiaspekter i ett tidigt skede av byggprocessen. Med hjälp av verktyget är det möjligt att redan i ett mycket tidigt skede av byggprocessen grovt kunna jämföra olika arkitektförslag även ur energisynpunkt.

 

Programmet

  • Ladda ner BELOK BV2-arch.
  • Programmet finns även att ladda hem från hemsidan www.bv2.se
  • Ladda ner installationsanvisning och kortfattad användarmanual här.

Det anpassade verktyget är utvecklat ur energianalysprogrammet BV2. BELOK BV2-arch är utvecklat så att det blir helt anpassat till de krav som måste ställas på ett verktyg när endast lite är känt om den blivande byggnaden, särskilt med avseende på de tekniska installationer som senare skall betjäna byggnaden. Därför innefattar BV2-arch beräkningar av byggnadens värmeöverskott och värmeunderskott, utan att explicita tekniska system kopplats till byggnaden. Byggnaden med tekniska system studeras i ett senare skede av byggprocessen då projektörer arbetar med att ta fram lämpligaste systemlösningar.

Avsikten är att arkitekterna själva skall ladda ner BELOK BV2-arch via Internet och bli tilldelade en indatafil, komponerad av byggherren, för att därefter själva kunna göra energiberäkningar som bifogas deras totala förslag. Indatafilen är till sin karaktär sådan att det är möjligt för byggherren att ”spärra” vissa indata medan andra lämnas öppna för arkitekten att fylla i. Exempel på indata som kan spärras är ort, värmegenerering i byggnaden, m.m., medan arkitekten själv kan fylla i uppgifter om byggnadens fysiska utformning, glasandelar, solavskärmningar, m.m, vilka således utgör öppna parametrar. Nedanstående schematiska figur visar arrangemanget vid installation och användning av BV2-arch.

flodesschema_BV2

Schematisk disposition vid installation och användning av BV2-arch.

BELOK BV2-arch får användas fritt, utan kostnad, men på användarens eget ansvar.