Nyheter

Var med och bidra till minskad klimatpåverkan i byggsektorn

Boverket har initierat ett projekt för att ta fram en metod för och utveckla referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. Uppdraget genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP.

Just nu genomför WSP insamling av underlagsdata till studien och efterlyser underlagsmaterial från er som har genomfört byggnadsprojekt under de senaste fem åren.

Genom deltagandet gör ni en viktig insats för att driva utvecklingen framåt. Studien kommer att resultera i referensvärden för olika byggnadskategorier i Sverige med hänsyn tagen till variation i utformning och byggteknik. Resultaten kommer att publiceras i en offentlig rapport. Målet är att referensvärdena ska kunna användas som stöd för klimatkrav vid upphandling. Förhoppningen är också att studien ska ge ett användbart underlag för att på sikt kunna fastställa gränsvärden i den av regeringen föreslagna lagen om klimatdeklaration för byggnader. 

Förutom bidraget till branschens utveckling kommer deltagare att få återkoppling avseende klimatpåverkan från den/de byggnader som ni lämnar underlag för samt stöd med mappning av era resurser i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, ett arbete som avsevärt underlättar kommande beräkningar i samma verktyg, dvs en rejäl skjuts framåt för er som ännu inte kommit igång med klimatberäkningar, och en utomståendes input för er som redan är igång.

Underlaget önskas så snart som möjligt, helst senast november. Läs mer i de båda bilagorna!

Kontakta Sara Borgström, WSP för mer information om projektet och ert deltagande.