Nyheter

Sammanställning av solcells-PM från lokala räddningstjänster

Idag saknas nationella riktlinjer om åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för säkra och effektiva släckningsinsatser i byggnader med solceller och många av landets räddningstjänster har därför tagit fram egna PM med råd och anvisningar. Dessa PM skiljer sig till viss del åt, vilket upplevs som problematiskt för fastighetsägare och andra aktörer, och enhetliga rekommendationer efterfrågas. 

Inom Beloks fördjupningsområde Solenergi har en sammanställning gjorts av innehållet i räddningstjänsternas lokala PM. Sammanställningen är avsedd att visa på skillnader och gemensamma nämnare och därmed kunna användas som stöd vid framtagande av nationella riktlinjer.

Ta del av sammanställningen här.