Nyheter

Minskad energianvändning kräver samverkan och ansvarstagande

Framtidens energiförsörjning kommer att kräva ett större ansvar av köpare och brukare av energi liksom en samverkan mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster. Hyresgästsidan behöver också avsätta resurser (personal och tid) för att diskutera med fastighetsägaren. Vinsterna blir minskade kostnader och förbättrad innemiljö.

Beloks fördjupningsområde Samverkan är ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och förvaltare. Den 10 november hade man sitt andra möte, där man bland annat diskuterade investeringar kontra besparingar liksom vikten av mätning och uppföljning för att skapa incitament till energibesparingar hos både hyresgäster och fastighetsägare.

 

Sakkompetens och avdelad personal hos hyresgästen

Studier och försök visar att om fastighetsägaren och hyresgästen samverkar i energifrågan kommer man med gemensamma ansträngningar att behöva köpa mindre mängd energi. Hyresgästernas argument för att engagera sig i frågan är framför allt förbättrad innemiljö och sänkta kostnader.

För att hyresgästen ska kunna vara en fullgod part gentemot fastighetsägaren behöver man ha avdelad personal som har mandat, kunskap och engagemang. Uppdraget hos hyresgästen blir sannolikt inte en heltidstjänst, men att rollen finns är viktigt, menade flera deltagare på mötet.

 

Tydlig fördelningsmodell utan krav på millimeterrättvisa

Innan investeringar med åtföljande besparingar genomförs är det viktigt att ha en tydlig modell för hur vinsterna av besparingarna ska fördelas mellan fastighetsägare och hyresgäst. Att båda parter tjänar på investeringen är en avgörande framgångsfaktor, liksom att man avstår från krav på millimeterrättvisa. På mötet den 10 november beskrevs ett fall av kallhyra där en investering visade sig kunna sänka hyresgästens energikostnader med 2 MSEK per år. Parterna kom överens om att grundhyran kunde höjas med 1 MSEK per år, vilket medförde ett ökat fastighetsvärde som fastighetsägaren var nöjd med. Detta fall visade på en tydlig ekonomisk förtjänst för båda parter, men även på en fördjupad dialog mellan parterna som visade sig gynnsam på sikt.

Mäta, visualisera, följa upp

Flera åtgärder behöver genomföras för att ett samverkansprojekt ska lyckas fullt ut:

  • För att engagera hyresgästerna måste man mäta verksamhetselen.
  • Tydlig uppföljning och visualisering (ett Belokprojekt för visualisering pågår för närvarande).
  • Analys av vad de enskilda brukarna kan påverka.
  • Lämpliga morötter för att brukarna ska hushålla med sin energianvändning.

 

Störst behov av kompetenshöjning hos hyresgästerna

För att man ska förstå sparåtgärder för energi och effekt och vad man vinner på det behövs kompetenshöjning hos både fastighetsägare och lokalhyresgäster. För närvarande utbildas byggherrar, fastighetsägare, beställare och byggare inom ramen för satsningen Beställarkompetens.

Fastighetsägare har också starka nätverk inom energieffektivitet och hållbarhet såsom SGBC (Sweden Green Building Council) och Belok.

Den stora bristen finns hos lokalhyresgästerna. Några förslag på steg som kan tas för att förbättra situationen:

  • Avdela personal (lokalstrategsfunktion) med tillräckligt ansvar och befogenheter
  • Se till att strukturerad kompetenshöjning genomförs (på liknande sätt som fastighetsägarna nu genomför).
  • Ordna träffar i nätverksgrupper.
  • Låt energieffektiviseringsåtgärder bli en stående punkt på mötesagendan i mötet med fastighetsägaren. Se till att träffas minst en gång årligen, helst oftare. I frågan om energieffektivisering och ökad hållbarhet blir fastighetsägare och hyresgäster medspelare snarare än motparter.

 

Efterlysningar

  • Belok söker projekt, till exempel ett kallhyresavtal med 4-5 år kvar av avtalstiden, där det finns potential i fastigheten att göra åtgärder som leder till energieffektivisering.
  • Lokalhyresgäster som är intresserade av att spara pengar och förbättra innemiljön liksom att avsätta personal för att diskutera frågorna med fastighetsägaren.

Kontakta Bosse Wikensten, ansvarig för fördjupningsområdet, bosse.wikensten@cit.chalmers.se

 

Nästa möte planeras preliminärt till våren 2018.