Nyheter

Många möjligheter inom energi- och resurseffektiva hotell

Beloks senast uppstartade fördjupningsområde fokuserar på hotellsektorn. Under november månad har tre stycken workshops hållits runtom i landet med syfte att lyssna av branschens behov och att tillsammans generera idéer gällande vad som kan göras för att utveckla och energieffektivisera området. Första träffen hölls i Sigtuna, andra hölls i Malmö och tredje träffen hölls i Göteborg.

Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation, är projektledare för satsningen. Tillsammans med kollegan Nigel Claridge och  Vendela Häll från Visita har han hållit i träffarna.

– Förutom projektgruppen själva har 32 personer varit med och engagerat sig i arbetet. Hälften av representanterna kommer från hotellverksamhet och den andra hälften från andra intressenter, exempelvis branschföreningar, regional utveckling och energikontor.

Under träffarna fick deltagarna inledningsvis inspireras av det arbete som görs och tidigare gjorts inom branschen. Bland annat finns EU-projektet neZEH som syftar till att påskynda renoveringstakten för hotell till nära nollenergibyggnader. Inom projektet har ett antal demonstrationsrenoveringar genomförts och information som utbildningsmaterial har tagits fram på flera språk. Visita erbjuder sina medlemsföretag ett verktyg kallat RESTtool som håller koll på och hjälper till att minska verksamheternas energi- och vattenanvändning.

Presentationerna följdes av tid för diskussioner gällande utmaningar och idégenerering. Deltagarna delades in i tre olika grupper som fick besöka tre olika stationer och föra diskussioner från olika perspektiv; ”mjuka frågor” såsom beteende och kommunikation, ”hårda frågor” inkluderande tekniken, samt ”avtalsfrågor”.

– Flera intressanta projektidéer och aspekter har kommit fram under vår turné. Samtliga aktörer kopplat till besöksnäringen: hotelloperatörer, fastighetsägare, personal, gäster och leverantörer kan inkluderas i förbättringsarbetet säger Jan Kristofersson.

Många av hotellrepresentanterna saknar kunskap kring den egna energi och resursanvändningen och önskar mer möjligheter att nätverka och jämföra sig med branschkollegor för att medvetandegöra effektiviseringspotentialen och tillvägagångsätt. Vidare behöver många hotell hjälp att ta fram underlag för vilka investeringar som kan göras och hur finansieringen kan lösas. Många hotell bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler och då krävs oftast samarbete med fastighetsägaren för att genomföra energiåtgärder. Frågan om samverkansavtal är högaktuell i Beloks fördjupningsområde Samverkan. Vendela Häll är branschjurist hos Visita och deltagare i båda fördjupningsområdena.

-I fördjupningsområde Samverkan drivs frågan mer generellt, men det kan finnas särskilda behov för hotellsektorn och därför ska vi titta vidare på frågan även här. Visita har standardavtal som skulle kunna utvecklas till att ta hänsyn till ökade samverkansbehov och kanske inkludera regelbundna möten där energifrågan tas upp.

För att få med sig gästerna på banan kom flera exempel där man använt sig av ”nudging” upp. Med nudging ställs gästen i en valsituation där energi- och resurssmarta val kan göras. Exempelvis kan det handla om att gästen får en bonus genom att välja att avstå rumsstädning, eller genom att återanvända sina handdukar. Leverantörer kan påverkas att minska sin energipåverkan genom att operatörerna arbetar med kravställning på produkter och tjänster vid upphandling eller inköp.

-Nästa steg för oss är att sammanfatta och utveckla idéerna till projektansökningar. Ett delmål är att gå in med fem projektansökningar till Energimyndigheten eller andra relevanta aktörer, säger Jan Kristoffersson.

Är du intresserad av att arbeta med frågorna inom fördjupningsområde Hotell? Kontakta Jan Kristoffersson.