Nyheter

Förstudie om effektreducering i lokalfastigheter

Bland Beloks medlemsföretag finns ett stort intresse av att minska effekttoppar och det finns ett uttalat behov av ökad kunskap om effektreducerande metoder. Som ett första steg i att bemöta detta genomför Belok en förstudie med syfte att ge en översikt över olika tekniker och lösningar samt erfarenheter av dessa.

Studien omfattar såväl el som värme och kyla och en bredd av olika metoder, från energilager till samarbeten mellan fastighetsägare och nätbolag, kommer att diskuteras. Fokus ligger på att samla in och dela erfarenheter från olika fastighetsägare med avseende på effektproblematik och de lösningar som har testats. Erfarenheterna kommer att presenteras tillsammans med kommentarer kring de olika metodernas möjlighet till kostnadsreducering i relation till investeringskostnad.

Förstudien kommer även att resultera i en rekommendation för framtida projekt för att testa och utvärdera ett antal effektreduceringsmetoder.

Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien, så kontakta gärna Maria Haegermark.