Nyheter

Förstudie analyserar intern organisation för hantering av energirelaterade frågor

Det finns organisationer som lyckas bättre än andra när det kommer till att effektivisera och reducera användningen av energi, oberoende av om organisationerna har likartade målsättningar vad gäller energieffektivisering eller ej.

Ett exempel på en organisation som tänkt annorlunda och som också kommit långt vad gäller energieffektivisering är Swedavia. Sedan ett antal år tillbaka har man brutit ut en del av företaget och bildat ett nytt dotterbolag, Swedavia Energi, som är fokuserat på energirelaterade frågor och som hanterar dessa för hela Swedavia.

Syftet med förstudien är att närmare studera vilken inverkan den interna organisationen har på utfallet av det energieffektiviseringsarbete som bedrivs. Det som närmare kommer att undersökas är vilka lärdomar man kan dra och i nästa skede förmedla från de organisationer som kommer så mycket längre i sitt energi- och miljöarbete.

Studien kommer att genomföras främst genom intervjuer. Utöver Swedavia kommer åtminstone två ytterligare medlemsföretag inom Belok, som kommit långt med energiarbetet och där organisationen smidigt möjliggör genomförandet, att identifieras och intervjuas. Förstudien planeras vara klar september 2020.

Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien eller vill vara med och ge din syn på frågan i en intervju? Kontakta Helena N Lantz