Nyheter

Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier

Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken Belok och BeBo och LÅGAN har bidragit till utformningen av målbilder inom sektorsstrategin ”Resurseffektiv bebyggelse”. För att omsätta målen och nå förankring i branschen uppmuntras företag att göra ”åtaganden” inom sektorsstrategierna.

Här hittar du mer information om Energimyndighetens sektorsstrategier.

Energimyndigheten, representerat av Dag Lundblad höll tillsammans med Belok, BeBo och Lågan i förra veckan ett möte för nätverkens medlemmar för att presentera upplägget ”Åtaganden inom sektorsstrategierna”. Hur gör man ett åtagande och vad innebär det var ett par av frågorna som togs upp. Mötet hölls digitalt och samlade ett fyrtiotal deltagare.

Arbetet med åtaganden är i uppstartsfasen, säger Dag Lundblad. Ett åtagande kan exempelvis vara en renovering med tuffa energimål, eller att testa och utvärdera en ny lovande energirelaterad produkt. Ett företag kan åta sig att utbilda sin personalstyrka i energirelaterade frågor, erbjuda andra företag studiebesök för att visa upp något utmärkande inom sitt företag eller kanske dela med sig av sina kravställningar för upphandling. Att bidra i gemensamma utvecklingssatsningar är en ledstjärna i nätverkens arbete. Ofta medverkar aktörer med sin kompetens vid utveckling av produkter, teknik och metoder. Det finns stor kunskap inom nätverken som kan synliggöras genom ett åtagande.

Det finns ett antal möjligheter att göra ett åtagande, och det ska vara ett steg i rätt riktning för att infria de strategiskt viktiga områden som strategin belyser. Tanken med åtaganden är att företag ska förankra och sprida erfarenheter och därigenom inspirera andra företag till handling för att detta i slutändan ska ge resultat på Sveriges energi och hållbarhetsarbete.

Dag Lundblad, Energimyndigheten – projektledare för sektorsstrategi Resurseffektiv bebyggelse

Att registrera ett åtagande är en möjlighet för företag att visa upp sitt arbete och få publicitet. Åtagandena kommer att visas upp på Energimyndighetens webbplats. Webbplatsen är under utveckling och fylls successivt på med information om hur strategierna utvecklas och med goda exempel, säger Dag Lundblad.

Tanken är att det ska vara enkelt att göra åtaganden. Man fyller i en blankett som tillhandahålls genom kontakt med Energimyndighetens projektledare. Det går också att göra en intresseanmälan via Energimyndighetens webbplats för att diskutera upplägg och hur man utformar sin text.

Här finns mer information om pågående åtaganden.

Mötet innehöll även en tankesmedja där deltagarna fick lämna förslag på vilka åtaganden de själva kan göra inom respektive företag samt vilka åtaganden som kan göras gemensamt med andra. För mer information läs mötesanteckningarna.

Vad händer nu?

Energimyndigheten uppmanar nätverkens medlemmar att ta steget till att göra ett åtagande. Många arbetar redan inom flera av de områden som togs upp som önskvärda under tankesmedjan, steget till åtagande är kort. Tag chansen att visa upp arbetet och inspirera andra! För mer information kontakta Dag Lundblad dag.lundblad@energimyndigheten.se