Nyheter

4 november 2020 – Webbinarium med fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar

Inom ramen för arbetet inom fördjupningsområdet Solenergi vid Belok och BeBo förs samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg. Arbetet har hittills bestått i en mindre kartläggning av befintliga solcellsanläggningar ur ett brandsäkerhetsperspektiv liksom sammanställning av befintliga råd och rekommendationer som finns kopplat till brandsäkerhet, elsäkerhet och säkerhet vid insatsarbete. Branschens aktörer upplever stor osäkerhet kring kravställningar, avgränsningar, ansvar och skyldigheter. Särskilt beställarorganisationer inom Belok och BeBo har uttryckt önskemål om förtydliganden och upprättande av regelverk kopplat till projektering och installation liksom större samsyn mellan nödvändiga åtgärder från räddningstjänster nationellt.

För att belysa dessa frågor liksom bana väg för vidare initiativ från branschens aktörer hölls den 4 november ett webbinarium med presentationer från Maria Haegermark, CIT Energy Management (Belok), Johan Magnusson, Räddningstjänsten Storgöteborg liksom Mikael Carlson från Elsäkerhetsverket. Maria gav en övergripande inblick i rådande krav, råd och rekommendationer som kan kopplas till brand och solcellsanläggningar. Johan talade om räddningstjänsters utmaningar liksom redovisade för de vanligaste frågorna med svar, som ställs till dem kopplas till solcellsanläggningar. Vidare presenterade Johan resultat från kartläggningen av befintliga anläggningar ur ett brandsäkerhetsperspektiv. Mikael redogjorde för, regelverk och standarder som ska följas med avseende på elsäkerhet vid installation och innehav av solcellsanläggningar.

Det stora intresset i branschen för frågorna återspeglades i att mer än 145 personer anmält sig till webbinariet och att frågestunderna användes flitigt. Representanter från brandkonsulter och -ingenjörer, solcellsentreprenörer, produktutvecklare, energi- och klimatrådgivare, beställare, räddningstjänster, solelexperter, forskare, studenter, branschföreningar, kommunala förvaltningar, myndigheter, räddningstjänster, försäkringsbolag fanns med bland deltagarna.

Belok och BeBos samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg inom området fortsätter med mål om att identifiera behov och att hitta möjliga vägar och former att driva dessa frågor framåt. En rapport från kartläggningen och efterföljande diskussioner kommer att presenteras på Belok och BeBos hemsida vid projektets slut.

Kontaktperson Maria Haegermark, CIT Energy Management


Nedan finns webbinariets presentationer att ladda hem