Nyheter

23 mars 2021 – Webbinarium om Teknisk isolering

Tillsammans med Swedisol (Branschorganisation för Sveriges ledande mineralullsföretag), Isoleringsfirmornas förening (IF), Belok och BeBo arrangerades webbinariet: Teknisk isolering. På webbinariet presenterades och diskuterades den nya branschstandarden för Teknisk Isolering för att branschen ska ta till sig denna och minska energislöseriet från tekniska installationer.

Dagens första föredrag hölls av Johan Gustafsson, TyMa Consult AB och Johan Sjölund, Verksamhetschef IF som presenterade den nya branschstandarden Teknisk Isolering, framtagen av IF. Den nya standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer. Ina Kytö, Marknadsservicechef och rådgivare, Paroc Teknisk Isolering Skandinavien gav en övergripande inblick av goda råd och framgångsfaktorer för god isolering. Erik Österlund, Teknik-och Miljöchef, Svensk ventilation talade övergripande om Energieffektiva och brandsäkra luftbehandlingsinstallationer för att därefter fokusera på Beprövade brandskyddslösningar för ventilationssystem. Ont om plats är det alltid gott om var temat på föredraget av Hans Söderström, Expert installationsteknik – VVS, Installatörsföretagen. Webbinariets sista föredrag hölls av Jan Back, expert BIM, AFRY om koppling till CAD och BIM.

Mer än 200 personer anmälde sig till webbinariet och under dagen deltog fastighetsägare, entreprenörer, leverantörer av teknik och aktörer inom projekterande verksamhet. Dagen avlutades med fyra frågor på mentimeter.

Inkomna synpunkter på de största fördelarna med standarden ansågs vara bland annat standardens överskådlighet och enhetlighet – en tydlig hjälp för att isolera rätt. En gemensam vägledning med tydligare kravställning och ett bra hjälpmedel i aktörernas egna kravställning. Samtidigt anses standarden ge utrymme för innovation med fokus på faktisk prestanda. Något som även lyftes var att standarden skulle kunna bli ett bra underlag för en LCC-analys av olika nivåval.

På frågan ”vem har ansvaret för att installationer och rör blir korrekt isolerade” ansåg flera deltagare att ansvaret ligger hos byggherren och nästan lika många ansåg att ansvaret ligger hos entreprenören. En annan deltagare menade på att i slutändan är det installatören som sätter isoleringen och därmed bör det slutliga ansvaret ligga hos denne. Andra synpunkter som framkom var att arkitekten ansvarar för utrymme, byggherren för krav, projektören för designen (rördragning och tjocklekar) och installatören för utförandet. På följdfrågan ”var brister det om installationer och rör inte blir korrekt isolerade?” svarade majoriteten av deltagarna att det främst brister i kommunikationen mellan olika parter. Brist på utrymme är en annan faktor som nämns flertalet gånger.

Vad nästa steg är och vad de olika yrkesgrupperna kan göra ansåg deltagarna främst gälla att förbättra kommunikation och samverkan i större uträckning samtidigt som det skulle behöva satsas på utbildningar, utbildningsmaterial och föredrag på yrkeshögskolor.

Samtliga föredrag spelades in och finns nu att se nedan via YouTube. Nedan kan ni även ta del av dokumentation från menti-frågorna och även de frågor som kom in via chatten och svar från föredragarna på dessa (uppdatering sker då uteblivna svar inkommit). För frågor kontakta Helena N Lantz, Belok och Emil Andersson, BeBo.


Dokumentation från webbinariet hittar du här

Ta del av föredragen från webbinariet