14 november 2018 - BeBo & Belok Resultatkonferens - Belok
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X


Nyheter

14 november 2018 – BeBo & Belok Resultatkonferens

Förväntningarna på konferensen var stora när BeBo och Beloks tredje gemensamma resultatkonferens arrangerades, i Stockholm i mitten av november. Konferensen riktade sig till aktivt arbetande med energieffektivisering i fastigheter, både flerbostadshus och lokaler, och välkomnade drygt 100 personer från olika delar av fastighetsbranschen.

Agneta Persson från Anthesis var precis som de två föregående gångerna briljant i rollen som moderator under det gemensamma förmiddagspasset. Emma Thornberg från Regeringskansliets Miljö- och Energidepartement pratade om hur de nu aktuella EU-direktiven, bland annat det om elektromobilitet, omsätts i svensk lagstiftning – och betonade vikten av att få höra branschens synpunkter i detta arbete. Därefter pratade Mathias Normand från Energimyndigheten om deras uppdrag om att ställa om till ett hållbart energisystem, där energieffektivisering och ett minskat effektbehov är viktiga inslag för att möta de framtida utmaningarna. Nätverk som BeBo och Belok är viktiga i detta arbete för att gå före och visa vägen och att driva utvecklingen av ny teknik, metoder och arbetssätt framåt.

Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok berättade kort om Belok och vilka Fördjupningsområden som är aktuella inom Belok idag, och Göran Werner berättade på motsvarande sätt för BeBo. Inom Fördjupningsområdena vänder vi oss utanför medlemsgrupperna och där samverkar BeBo och Belok inom både det precis initierade Fördjupningsområde Laddfordon, samt inom Digitalisering. Niklas Dalgrip från SISAB berättade om den stora insats de gjort där, genom att koppla upp 1,8 miljoner kvm skolor till en ”dyamisk enhet” i det överordnade systemet SISAB Online, som visualiserar data för alla intressenter som arbetar med drift och underhåll inom förvaltningen. Andreas Persson från Familjebostäder visade på hur digitaliseringen är en del av mänsklighetens utveckling, och betonade vikten av det gemensamma språket för att kunna dela information. Digitaliseringspasset avslutades av Saga Hellberg från Byggherrarna som berättade om det Digitala kunskapslyftet inom Smart Built Environment och tipsade om en kurs i att ”Accelerera digitaliseringen” för den som vill vässa sig i ämnet.

Efter fikat presenterade Lena Hagert Pilenås från Boverket om pågående arbete med energikapitlet i Boverkets byggregler – och tipsade om att delta på Boverkets hearing om primärenergi- eller viktningsfaktorer den 27/11. Kristina Starborg från Uppsala kommun berättade om Uppsalas arbete med att möta den effektutmaning de står inför då det planerade stadsbyggandet i staden kraftigt överstiger den tillgängliga eleffekt som kraftnätet kan ställa till stadens förfogande. Det finns mycket att göra bara genom att titta på vilka effekter stadens verksamheter behöver, och hur de kan minskas eller styras om för att inte alla belasta nätet vid samma tidpunkt. Att ”lägga energi på effekten” alltså – precis som titeln på Roland Jonssons efterföljande presentation som även fokuserade på fjärrvärmen.

Även om fokus inom nätverken historiskt varit på energieffektivisering, är det logiskt att idag även titta bredare på byggnadernas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (där energianvändningen i byggnadens driftsfas fortfarande är en betydande del). Åsa Wahlström berättade om ett LÅGAN-projekt där olika metoder för att bedöma byggnadens klimatpåverkan har jämförts, och Emma Karlsson berättade om hur det inom BeBo och Belok parallellt genomförts intervjuer som bland annat kartlagt hur väl bekanta fastighetsägarna är med de metoder som finns på marknaden.

Kajsa Andersson och Katarina Westerbjörk presenterade resultaten från genomförda förstudier inom den tredje omgången av Halvera Mera och Totalkampanj och förmiddagen avslutades med en lägesrapport om hur många som deltagit i de BeställarKompetens-kurser som baserats på kunskap från bland annat BeBo och Belok, men även Sveby – där deltagarna även fick komma med input på hur kommande utbildningsinsatser på bästa sätt kan utformas.

Hela förmiddagen spelades in och videomaterialet kommer att publiceras via ICHBs webbplats.

Eftermiddagen inleddes med två olika projekt som gjorts på temat visualisering för att minska användarenergi. Det ena projektet är en förstudie som genomförts för att undersöka möjligheten att minska energi i storkök genom att visualisera energianvändningen på en skärm i köket. I det andra projektet handlade det om en mobilapp som tagits fram för att öka energimedvetenhet och förbättra energibeteende hos kontorshyresgäster. För kontorshyresgäster har Belok även tagit fram en ny träffsäker enkät för att undersöka brukarkomfort.

Strax innan det var dags för eftermiddagskaffe fick vi höra Johan Nuder, Informationscentrum för Hållbart byggande informera om siten ICHB.se. Johan bjöd in att finnas med och dela kunskap inom hållbart byggande på siten.

Sista passet innehöll en visning av hur driftuppföljning kan gå till med hjälp av Beloks verktyg. Vi fick en visning av rapport och broschyren ”Att bygga ett energieffektivt hotell”. Vätskekopplad värmeåtervinning var ett ämne som engagerade stort. Här finns en hel del att göra och man har gått in med en ansökan till E2B2. Slutligen fick vi en redogörelse för hur samordning av EKL och Energideklarationer skulle kunna gå till.

Tack alla ni som deltog!

Eftermiddagens presentationer: