Nyheter

Storköksworkshop nr 2 gav tre projektansökningar

I början av mars samlade Belok och Belivs närmare 60 leverantörer, konsulter och fastighetsägare till ytterligare en workshop om energieffektiva storkök. Erfarenhetsutbyte och att mötas över branschgränserna var en viktig ingrediens. Men också att ta till sig ny kunskap och att ta fram idéer till gemensamma projekt, som ska minska energianvändningen i våra storkök.

DSCN0703 DSCN0706

Tre konkreta idéer om projekt eller förstudier blev så pass klara att Belok och Belivs kommer att ansöka om projektmedel hos Energimyndigheten.

  • Genom labbtester ta fram en beskrivning av energieffektiva frysrum. I nästa steg bör en kravspecifikation tas fram.
  • En testmetodik för att ta fram en branschstandard för fettreducering i storköksventilation
  • En modell för att ta fram framtidens Hem- och konsumentkunskapslokal i syfte att förändra dagens omoderna och slitna lokaler till modernt, funktionellt och energieffektivt.
DSCN0701 DSCN0698

Ett antal pågående eller avslutade förstudier och projekt presenterades under förmiddagen (se faktadelen längre ned) medan projektdiskussioner var i fokus under eftermiddagen.

 

Erfarenhetsutbyte mellan branscher

– Det är otroligt värdefullt att få träffa kollegor och leverantörer, säger Gisela Gavlin, enhetschef för kostenheten i Vänersborgs kommun. Någon kom till exempel med idén att vi borde energiutbilda våra kockar. Det är en jättebra idé för att bryta mönster och inte göra som man alltid har gjort.

Deltagarna kommer från olika discipliner och har olika bakgrund. Johannes Nilsson är nyanställd teknisk projektsäljare på Halton Food Service och var med för första gången.

– Vi inom ventilation kallas oftast in sist i projekten, när köksdesignen redan är klar och besluten fattade om var man ska placera maskinparken. När ventilationen kommer in sist kan flödet behöva skruvas upp rejält om maskinerna är olämpligt placerade sett till ventilation och energianvändning. Stekbord och grillar behöver till exempel mycket ventilation och för att få ett optimalt flöde bör de placeras intill en vägg.

– En bättre och tidigt samordning mellan beställare, köksdesigner och ventilationsleverantör skulle hålla ner kostnaderna för både hårdvara och drift.

 

Oberoende mätningar och storköksdesign diskuteras

Det finns idéer om fler projekt. Oberoende mätningar av utrustning diskuteras alltid flitigt och på workshopen hösten 2016 pratade man om en branschstandard för att undvika det krångliga förfaringssättet med EU-standarder.

DSCN0689

– För oss beställare vore det oerhört värdefullt med oberoende mätningar, menar Gisela Gavlin. Det diskuteras men vi fastnar alltid på detaljer. Idag får vi utgå från beställarnas mätvärden och vi vet inte hur de har mätt och om mätvärdena är jämförbara med andra leverantörers.

Johannes Nilsson är intresserad av storköksdesign.

– Det skulle vara intressant med en designworkshop nästa gång, där beställare, storkökskonsulter och leverantörer av produkter får sätta sig tillsammans. Vi har sällan kunskap om varandras områden och då kan det bli fel.

Per-Erik Nilsson, koordinator på Belok, saknar diskussionen om beteendets påverkan på energianvändningen:

– Storköken är unika i det tydliga mötet mellan människa och maskin. Hur ska man få med sig personalen i arbetet med energieffektiv hantering? Det skulle vara intressant att få med i något av projektförslagen.

Pia Tiljander, projektledare på RISE och i Belivs, uppmanade deltagarna att kontakta endera Belivs eller Belok med projektidéer.

– Fortsätt att jobba på era projektidéer och hör av er till Belok eller Belivs om ni behöver kontakt eller stöttning.

Nästa storköksworkshop planeras till hösten.

 

 

FAKTADEL: FÖRMIDDAGENS PRESENTATIONER

Beteendeförändring för energieffektiva storkök. Förstudien är ett resultat av workshopen i oktober 2016, där deltagarna diskuterade Ekokörkort som en jämförelse med det datakörkort som tidigare fanns inom det offentliga. Förstudien ska bland annat undersöka vad dagens utbildningar för storkökspersonal innehåller i form av energitänk och även vilka aktörer som finns inom utbildning och energi i storkök.

 

Energinyckeltal för energieffektiva livsmedelsbutiker. Ett internationellt projekt där Sverige (RISE och KTH) samarbetar med Danmark och Holland. Syftet är att skapa energinyckeltal för butiker för att öka kunskapen om energianvändningen. http://heatpumpingtechnologies.org/annexes/51/

 

Reningstekniker i storköksventilation. Förstudien beskriver olika tekniker för fettavskiljning och värmeåtervinning i storkök. Studien visar att det behövs en standardiserad testmetod för att jämföra olika tekniker, men också att det är viktigt att beakta brandrisk och lukt. https://belok.se/download/genomforda_projekt/Fettavskiljning-och-varmeatervinning-i-storkok_2.pdf

Mätstudien Ozonbehandling av frånluft från ett restaurangkök presenterades också http://www.swegonairacademy.com/wp-content/uploads/2013/08/20130823-Ozone-treatment.pdf

 

Framtidens Hem- och Konsumentkunskapslokal är en projektidé för att utveckla framtidens Hem- och Konsumentkunskapslokaler till moderna och funktionella lokaler. Behov ska inventeras och nya lösningar och modeller tas fram.