Nyheter

Information från medlemsmötet 14-15 maj

På medlemsmötet diskuterades nya projekt, utvecklingen av Belok och av Totalmetodiken. Medlemmarna fick också höra presentationer om en utveckling av BIM för ett antal statliga fastighetsföretag samt en redovisning av en förstudie om energiberäkningars bristande träffsäkerhet (se särskild nyhet).

 

BIM – Building Information Modeling istället för Building Information Management

Lars Lidén från Specialfastigheter redogjorde för fem statliga fastighetsföretags (Akademiska hus, Fortifikationsverket, Sveriges Riksdag, Statens fastighetsverk och Specialfastigheter) gemensamma kravställande i BIM i förvaltningsskedet. Följande områden är prioriterade i projektet:

 • Tillgängliggörandet av produktdata vid drift och underhåll
 • Felanmälan
 • Planering av drift och underhåll
 • Energi- och miljökonsekvensanalyser
 • Areahantering
 • Planering av prognoser
 • Visualisering för hyresgäster

Projektgruppen planerar att starta ett antal pilotprojekt där man ska fånga in all information kopplad till en viss byggnad och utreda hur detta på bästa sätt ska redovisas för driften.

 

Workshop om nyttan av Belok och utvecklingen av Belok

Medlemmarna ägnade en del av medlemsmötet åt att utvärdera Belok och föreslå förbättrings­områden. Man var överens om att Belok är en betydande kraft som kan påverka utvecklingen i branschen liksom att det finns en stor samhällsnytta i Belok och i de verktyg som Belok utvecklar – alla behöver inte uppfinna hjulet. Följande idéer om utveckling av Belok framfördes:

 • Informationsspridningen behöver förbättras, t ex genom seminarier.
 • Regionala branschnätverk liknande Belok kan initieras och stödjas.
 • Belok behöver bli mer aktiv för att påverka utbildningarna och dess innehåll.
 • Kravställandet inom olika områden behöver standardiseras. Här kan Belok med sina stora medlemsföretag fånga upp behov och påverka positivt.
 • Omvärldsbevakningen behöver förbättras.

 

Workshop om utvecklingen av Totalmetodiken

Totalmetodiken sprids nationellt och internationellt (Tyskland, Estland, Indien och EU generellt) och behöver löpande utvecklas.

 • Utveckling av appar och verktyg knutna till Totalmetodiken.
 • Belok behöver initiera en diskussion, t ex i seminarieform, om den ekonomiska lönsamheten i ett Totalprojekt.
 • Man behöver förtydliga hur resultaten av kartläggningen i etapp 1 ska tillämpas i driften.
 • Många behöver stöd för att hitta en konsult som kan Totalmetodiken. En portal med certifierade konsulter diskuterades liksom en kravspecifikation om hur man upphandlar en konsult för ett Totalprojekt.
 • Man behöver ibland kunna sprida genomförandet av paketet på en längre tidsperiod, för att delfinansiera de mindre lönsamma åtgärderna i paketet.

 

Nya projekt – förslag som diskuterades

Effektdimensionering, nyttan av SmartGrid, systemtemperaturer i lågenergihus i kombination med dialog med fjärrvärmeföretagen, uppföljning av BIM-projektet (se ovan), strategi för spridning av Totalmetodiken, mätning av energianvändning av medicinskteknisk utrustning

 

Ny Belokmedlem

AMF Fastigheter har ansökt om att få bli medlem i Belok, vilket accepterades av medlemsmötet.