Nyheter

Energimyndigheten utvärderar Belok

Resultaten av Energimyndighetens nätverk, t ex Belok, och de projekt som de driver, efterfrågas internt inom Energimyndigheten, av andra myndigheter liksom av regering och departement. Myndigheten har därför tillsammans med Beloks koordinator implementerat Ekonomistyrnings­verkets utvärderingsmetod Verksamhetslogik för att få en systematisk utvärdering av nätverket.

Det första Belokprojektet som utvärderats är teknikupphandlingen Styr- och övervakning som genom­fördes mellan åren 2002 och 2006. Utvärderingen visar att teknikupphandlingen har haft stor effekt. Den har bland annat bidragit till en tidigare marknadsintroduktion, tidigare användning och påskyndat acceptansen. Utvärderingen visar också att SÖ-system fram till år 2013 har minskat behovet av värme med 150-300 GWh/år och el med 100-250 GWh/år. Prognosen visar att år 2020 kan motsvarande värden vara de dubbla.

Även Näringsdepartementet har utvärderat Belok och även denna utvärdering visade mycket goda resultat. Under 2014 kommer Energimyndigheten att göra ytterligare utvärderingar av Beloks projekt, bland annat av Totalmetodiken och Beloks demonstrationssatsning LindInvent.