Nyheter

Energiberäkningars bristande träffsäkerhet (förstudie)

Flera Belokmedlemmar har påtalat att det ofta blir avvikelser mellan beräknade (projekterade) energivärden och uppmätta i samband med nybyggnationer. Lokalförvaltningen i Göteborg (LF) har ställt upp med fyra fastigheter som Belok har undersökt.

Ett antal indataparametrar testades mot projekterade; dels utifrån sådan indata som kan mätas (täthet i byggnaden) och dels sådant som inte kan mätas lika enkelt, t ex vädring.  Resultaten i undersökningen varierade och i ett fall har man också kompletterat mätningarna med intervjuer för att kunna få med brukarbeteenden. Exempel på felkällor:

  • Konsulten räknar på tidiga ritningar och ändrar inte beräkningarna när ritningarna ändras.
  • Indata är fel varvid konsulten räknar fel.
  • Man använder schabloner som inte är avsedda för den aktuella hustypen.
  • Stora skillnader mellan olika klimatfiler för en och samma ort.
  • Olika energiberäkningsprogram ger olika resultat.
  • Svårigheter att förutse brukarbeteenden.

Förstudien presenterades på Beloks medlemsmöte 14-15 maj. Rapporten från förstudien kommer att presenteras på belok.se.