Nyheter

Det har gett effekt

– Om Sverige inte hade arbetat så väl med energieffektivisering skulle vår energianvändning ha varit två tredjedelar högre än vad den är idag.

Det säger Agneta Persson, WSP, i sitt inledningsanförande på Beloks och Bebos höstkonferens den 12 november. Men den globala energianvändningen ökar dramatiskt trots Sveriges och flera andra länders arbete. Om inget görs kommer vi år 2060 ha en fördubblad energianvändning jämfört med idag.

 

Nätverken skapar förtroende

Ökningstakten måste brytas och nätverk som Belok och Bebo gör stor nytta.

– Nätverken skapar förtroendefulla samarbeten och just förtroende är en viktig faktor, för att utbyta erfarenheter och lita på varandras kunskaper och resultat, menar Agneta Persson.

Flera undersökningar visar också att Belok och Bebo har gett mycket goda resultat och visar vägen för andra. Att nätverka är en framgångsrik metod. Per-Erik Nilsson, koordinator i Belok, berättade om idén att skapa regionala Belok-kluster.

– Beloks medlemmar skulle fortfarande utgöra en kärna, men genom regionala nätverk, kanske tillsammans med Energikontoren, skulle vi kunna sprida arbetet och skapa motsvarande kraft runtom i landet.

 

Hårdare styrmedel inom EU

Tomas Berggren, Energimyndigheten, berättar att EU har lyft upp frågan om energieffektivisering och nu pratar om området som en egen energiresurs.

– Det finns ett tydligt fokus på energieffektiva renoveringar. Hårdare lagstiftning och hårdare styrmedel diskuteras för att EU ska kunna nå målen om 50% 2050. Vi måste ta bort det sämsta och förflytta den stora massan, för att få en ordentlig effekt, menar Tomas Berggren.

 

Beställarkompetensen ska öka

En nyckelfaktor för att lyckas är att veta vad vilka krav man ska ställa och att entreprenören faktiskt levererar den energiprestanda som fastighetsägaren har beställt. Men ofta sker inte detta – den levererade energiprestandan visar sig inte sällan vara väsentligt sämre än den man beställt. Energimyndigheten har därför i samverkan med Byggherrarna initierat BeställarKompetens, en utbildningssatsning som riktar sig till fastighetsägare, byggherrar, förvaltare och deras konsulter. Syftet med utbildningen är att öka målgruppens kunskap, för att säkerställa att man får de energieffektiva fastigheter, som man har beställt. Utbildningssatsningen är tänkt att starta under våren 2016.

 

Bättre uppföljningsrutiner i byggprocessen

En annan viktig faktor är noggranna kravspecifikationer för att kunna följa upp och verifiera energiprestandan under byggprocessen. Brister i uppföljning och verifiering har konstaterats på flera håll bland annat inom ramen för Beloks Totalmetodik och inom Svebyprogrammet. Ett samarbetsprojekt pågår därför inom Belok och Sveby, för att stärka kopplingen mellan kravställande, genomförande av kontroller och levererade resultat. Målet är anpassa och implementera kravställningar från Belok med Svebys kravspecifikationer och kommer att mynna ut i texter till byggprocessens olika kontraktshandlingar och föreskrifter. När projektet är slutfört ska färdiga mallar kunna laddas ner från Beloks och Svebys hemsidor.