Projekt

Totalmetodiken – vilket blev det verkliga utfallet?

Totalmetodiken, som utvecklats av Belok, används av statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Bland de som använt metoden är samstämmigheten stor, det är en mycket användbar metod som man gärna arbetar vidare med. Men, även om metoden använts av ett antal fastighetsägare är spridningen sett över Sverige fortfarande relativt blygsam.

I olika sammanhang, t.ex. under utbildningar och vid presentationer av metoden, framkommer önskemål om att få ta del av verkliga utfall från genomförda projekt.

Syftet med denna studie är att följa upp ett antal byggnader som utfört åtgärdsförslagen och redovisat uppnådda resultat, dvs. genomgått etapperna 2 och 3. Uppmätt energianvändning efter genomfört paket jämförs med det beslutsunderlag som togs fram i etapp 1, för att utröna i vilken utsträckning beräknade besparingar uppnåtts. I de intervjuer som genomförs diskuteras även erfarenheter som finns från att använda Totalmetodiken, även sådant som inte direkt relateras till reducerad användning av energi.

Under förstudiens gång tas kontakt med fastighetsägare med erfarenhet av Totalmetodiken. Har du använt Totalmetodiken eller vill du tipsa om någon som har erfarenhet kring detta? Kontakta gärna Victoria Edenhofer