Regionfastigheter – Region Norrbotten

Regionfastigheter förvaltar Region Norrbottens fastigheter i länet, primärt sjukhus och hälsocentraler. Det innebär ansvar för fastighetsplanering, uthyrning av lokaler, byggnation, lokalanpassningar samt drift och underhåll. Förvaltad bruttoarea uppgår i dagsläget till ca 560 000 m2. Vi hyr ut ca 45 000 m2 till externa hyresgäster och hyr in ca 41 000 kvm. Vi har en hyresomsättning på ca 425 mkr och bygger för mellan 150 – 250 mkr. I uppdraget ingår även att förvalta gamla sjukhusområdet i Boden, Garnis med en bruttoarea på ca 53 000 m2. Garnisområdet ägs av landstingsägda Garnisfastigheter AB och har en omsättning på ca 22 mkr och uthyrd yta är ca 30 000 m2.

Medlemsrepresentant är Anders Toresson.

Vårt ansvar och uppdrag: Energiåtervinning och energismart nybyggnation

Region Norrbottens miljöpolicyn är ett framåtsyftande styrdokument som har utarbetats i bred politisk samverkan och anger färdriktningen för regionens fortsatta miljöarbete. Den fastställdes av regionfullmäktige i februari 2017. Policyn fungerar som stöd inför upprättande av strategier, handlingsplaner och ägardirektiv som styr det praktiska miljöarbetet. Region Norrbottens miljöpolicy utgår ifrån de relevanta globala hållbarhetsmålen antagna i Agenda 2030 likväl som de nationella 16 miljökvalitetsmål samt tillhörande generationsmål.

Region Norrbottens miljöarbete innebär att så långt som möjligt miljöanpassa upphandling, fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, transporter, materialförsörjning, kemikaliehantering och avfallshantering. Region Norrbotten använder mycket energi. Vi har många och stora fastigheter som behöver värmas/kylas och mycket energikrävande utrustning.

Det här gör vi för att minska vårt energianvändande:

 • Energistrategi: Vi har tagit fram en energistrategi i syfte att minska energiförbrukning och transporter inom vår verksamhet.
 • Tilläggsisolerar: Vi har tilläggsisolerat ett antal byggnader.
 • Bygger energismart: Vi bygger energismart när vi bygger nytt.
 • Energiåtervinner: Vi återanvänder värmen från frånluften för att värma upp tilluften i alla våra fastigheter.
 • Närvarostyr: Vi byter ut belysningsarmaturer till energieffektivare alternativ och installerar närvarostyrning.
 • Tid-/tempstyr: Vi använder tids- och temperaturstyrda motorvärmare på alla hälsocentraler och sjukhus i länet.
 • Livscykelanalyser: Vi gör livscykelanalyser på energikrävande utrustning vid upphandlingar.
 • Vattenkylning: Vi kyler Sunderby sjukhus, bland annat med hjälp av älvvatten.
 • Visualiserar: Vi visualiserar elförbrukningen i Regionhuset för att öka vår medvetenhet om elförbrukningen.

Energimål

Region Norrbotten ska som regional aktör i linje med nationella och regionala miljö och energimål verka för:

 • En långsiktigt hållbar utveckling.
 • Ett bevarande av den biologiska mångfalden.
 • Använda förnybara energikällor och naturresurser.
 • Målet för strategin är att från basåret 2009 fram till 2025 sänka elförbrukningen med 31% och den normalårskorrigerade värmeförbrukningen med 18%.
 • Förnyelsebar energi.
 • Möjligheten att investera i ett vindkraftverk som del i en vindpark kommer att utredas.

Så arbetar vi för att nå målen: Effektiv resursanvändning

Region Norrbotten arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av fastighetsbeståndet och har det totala ansvaret för el- och värmeanvändningen. Energieffektiviseringsarbetet sker inom ramen för Region Norrbotten miljö- och energilednings system. Möjliga energieffektiviseringsåtgärder i fastigheterna har identifierats och ingår i en handlingsplan. De flesta av dessa åtgärder beräknas kunna genomföras som energiinvesteringsprojekt där återbetalningen sker i form av sänkta energikostnader. I handlingsplanen ingår också att energikrav vid ny- och ombyggnation av fastigheterna nyttjas. Det ger merkostnader initialt men är lönsamt på sikt. Den totala återbetalningstiden för åtgärderna i handlingsplanen är ca fem år.

Upphandlingsenheten utgör ett stöd för landstingets övrigs enheter. Genom att nyttja Miljöstyrningsrådets kriterier och LCC-kalkyler vid upphandling av verksamhetsutrustningar beräknas energiförbrukningen på sikt att minska.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 (normalårskorrigerad).

Vi har precis infört ett nytt energisystem och arbete pågår för tillfället med att ta fram siffror avseende 2021 års energianvändning. Vi uppdaterar med siffror för energianvändning och förändring så snart detta arbete är klart.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2015
 • 121
 • 3,4%
 • 2016
 • 116
 • -4,1%
 • 2017
 • 124
 • 6,9%
 • 2018
 • 117
 • -5,7%
 • 2019
 • 122
 • 4,3%
 • 2020
 • 123
 • 0,8%
 • 2021