Projekt

Behovsstyrda ventilationssystem

Behovsstyrda ventilationssystem (DCV) anses oftast vara som en standardlösning i nya lokalbyggnader för att uppfylla tuffare energikrav. I befintliga byggnader har äldre konstantflödessystem, CAV-system, i många fall byggts om till behovsstyrd ventilation som en energisparåtgärd. I takt med utbyggnad och ökad tillämpning av DCV system i lokalfastigheter höjdes också röster bland fastighetsägare att i flera fall har systemen inte fungerat som det var tänkt. För att bygga upp ett välfungerande DCV system och uppnå de förväntade energibesparingar krävs att systemen projekteras, installeras, injusteras och driftas med ett genomtänkt och korrekt sätt.  

År 2015 genomfördes ett BELOK projekt för uppföljning av installerade behovsstyrda ventilationssystem i lokalbyggnader med syfte att skapa en helhetsbild på hur de många DCV systemen fungerar i verkligheten (se LÄNK här). Projektet resulterade i ett antal rekommendationer för DCV systemens uppbyggnad, drift och underhåll.

Installation av behovsstyrda ventilationssystem i lokalfastigheter har ökat och även produkt- och systemutveckling har gått vidare sedan BELOKs uppföljningsprojekt genomfördes 2015. Dock diskuteras fortfarande i branschen om att behovsstyrda ventilationssystemen inte alltid fungerar som avsett.

Under 2023 startas nu en förstudie med syfte att göra en kartläggning bland lokalfastighetsägare hur funktionen med befintliga behovsstyrda ventilationssystem upplevs idag. Förstudien ska undersöka om det finns ett behov för en mer fördjupad uppföljning av DCV systemens funktion och prestanda samt om ytterligare riktlinjer för DCV systemens uppbyggnad, drift och underhåll behöver tas fram. Allt i syfte att säkerställa att DCV systemen fungerar som de ska och därigenom leda till låg energianvändning för uppvärmning och fläktdrift. 

Vi önskar att komma i kontakt med fastighetsförvaltare eller driftansvariga som har kunskap om DCV anläggningarnas utformning och funktion och kan svara på enkätfrågor.  Enkätstudien kommer bland ta upp frågeställningar så som hur upplevs de installerade DCV systemens funktion som helhet, hur upplevs inneklimatet; vid eventuella problem, vad upplevs som dåligt med anläggningens drift, inneklimat, osv.  Enkätstudien ska primärt fokusera på befintliga DCV system som har installerats i lokalbyggnader sedan 2013 (nybyggnad eller ombyggnad) men även äldre byggnader kan vara av intresse.

Enkäten kommer att vara anonym på så sätt att vi inte kommer att presentera eller publicera vem som svarat på frågorna eller för vilka anläggningar man svarat. Däremot behöver vi veta vem som svarat vad för att kunna följa upp svaren när det finns anledning att göra det.   

Använd frågeformuläret nedan för att lämna kontaktuppgifter för personer som kan svara på enkäten (tekniska förvaltare alt. driftansvariga).


Kontakt: Mari-Liis Maripuu, CIT Renergy