Nyheter

Utveckling av ny arbetsmetodik för gröna hyresavtal

Genom förstudien ”Kartläggning – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster” framkom att enskilda fastighetsägare inte kan visa några konkreta resultat som Gröna hyresavtal lett till. Bidragande orsaker kan vara avsaknad av faktiskt samarbete, bristfällig uppföljning samt otillräcklig spridning av erfarenheter och goda exempel. Genom förstudien kan det därmed konstateras att det finns goda möjligheter till vidareutveckling av arbetet kring Gröna hyresavtal. Baserat på detta föreslogs en samverkansmodell som innebär en ny arbetsmetodik kring Gröna hyresavtal för att underlätta användningen och spridning av resultat.

Detta projekt baseras på tidigare genomförd förstudie och syftar till att fastställa och etablera en ny arbetsmetodik när Grönt hyresavtal tecknats. Projektet syftar bland annat till att visa på hur Grönt hyresavtal och företagens miljöcertifieringar och underhållsplaner kan samverka och underlätta i hållbarhetsarbetet.

Studien kommer att genomföras genom litteraturstudier samt enkätundersökningar och workshop med hyresgäster samt fastighetsägare för att de ska ha möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetsmetodiken kring Gröna hyresavtal.

Har du frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att ha med i förstudien eller vill vara med och ge dina synpunkter? Kontakta gärna Victoria Edenhofer.