Senaste projekt

Konsultperspektiv på Totalmetodiken

Postat 20 februari 2018

Resultatet av Beloks förstudie ”Konsultperspektiv på Totalmetodiken” finns nu att läsa i rapport. Studien är gjord genom intervjuer med ett tjugotal konsulter som använt Totalmetodiken…

Beteendeförändring för energieffektiva storkök

Postat 24 januari 2018

Energibesparingspotentialen i storkök har visat sig vara hög och beteendet har en stor betydelse för hur mycket energi som används i köken. Genom att arbeta…

Värmeväxlare för återvinning av avloppsvärme

Postat 5 oktober 2017

I Vasakronans fastighet Pennfäktaren har en avloppsvärmeväxlare installerats för att i kombination med en värmepump ta vara på spillvärme från avloppsvatten. Belok har i detta…

Effekthantering i lokaler

Postat 6 september 2017

Elanvändningsmönster i lokalfastigheter kommer att påverkas av förändringar som sker i elsystemet samt av nya energitjänster som utvecklas i hög fart, såsom laddning av elbilar…

Totalkampanj 3

Postat 30 juni 2017

Totalkampanj 3 har genomförts som en del av Energimyndighetens utlysning ”Kampanj för energieffektiv renovering ”. Elva fastighetsägare från olika delar av landet har deltagit med…

Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler

Postat 17 februari 2017

Värmeförluster i lokaler p.g.a. varmvattencirkulation (VVC) kan vara lika stora eller till och med större än själva tappvarmvattenanvändningen. I takt med att energiprestandan i byggnader…

Energieffektivisering av Badhus

Postat 20 december 2016

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning….

Incitamentsavtal för energieffektivisering

Postat 21 november 2016

Många fastighetsägare vill samarbeta med sina hyresgäster för att minska byggnadens totala energianvändning. Ett sätt är att använda incitamentsavtal (som Belok i ett tidigare projekt…

Uppföljning av användningen av Beloks Totalmetodik

Postat 13 september 2016

Totalmetodiken får allt större spridning såväl nationellt som internationellt, men hur tillämpas metoden i praktiken?  I denna förstudie har användningen av Totalmetodiken studerats hos olika…

Innovativa ventilationssystem förstudie

Postat 7 september 2016

Ventilationsteknik i lokalbyggnader kan skilja sig mycket åt och de olika specifika förutsättningarna har lett till stor uppfinningsrikedom och innovation på området. I denna förstudie har 27…

Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation

Postat 22 augusti 2016

Många lokalfastighetsägare har någon typ av storkök i sina lokaler och har upplevt att fettavskiljning är mycket viktigt för fungerande värmeåtervinning. Syftet med denna förstudie var…

Förstudie innovationskluster för energieffektiva storkök

Postat 16 maj 2016

Som en fortsättning på Beloks utvecklingsprojekt Energieffektiva storkök genomfördes en förstudie för att ta reda på hur ett innovationskluster inom området skulle kunna formas. Det…

Framtida Belok-projekt

Postat 16 maj 2016

En viktig del av Beloks verksamhet är projekt och förstudier för att komma längre i energieffektiviseringen av lokalbyggnader. I den fjärde projektperiod har ett 100-tal  projekt…

Behovsstyrd ventilation

Postat 24 februari 2016

I lokaler är det vanligt att behovet av ventilation varierar över dygnet. Genom att styra ventilationen utifrån behovet (DCV) kan man spara energi genom att…

Studie av effektivitet för avloppsåtervinningsvärmeväxlare

Postat 11 december 2015

Kan man effektivt återvinna den värme som försvinner med avloppsvattnet? Detta Belokprojekt genomförde en studie som visar hur möjligheten att effektivt återvinna värme ur avloppet varierar…

Jonisering för effektivisering av grundfilter, del 2

Postat 9 december 2015

I ett tidigare Belokprojekt testades jonisering före luftfilter vilket visade sig öka avskiljningsgraden. Därmed  kan man minska elbehovet för fläktar i ventilationssystemet genom minskat tryckfall  (se…

Handbok för solceller på tak

Postat 7 december 2015

Solceller på tak blir en allt vanligare syn i Sverige. Möjligheten att bygga kostnadseffektivt beror dock på byggnadens utformning. I detta häfte ges råd kring hur…

Metodik för utredning av ventilationsfunktion

Postat 6 december 2015

Vid klagomål på inomhusklimatet kan man misstänka problem med ventilationssystemets kapacitet och funktion. Då kan det finnas anledning att klarlägga hur ventilationssystemet fungerar och i detta projekt…

Industriell plattform för byggnadsautomation

Postat 16 november 2015

Byggnadsautomation står för en betydande kostnad i byggprojekt i  lokalfastigheter. I detta projekt har Statens Fastighetsverk och Vasakronan gemensamt genomfört pilotprojekt för att demonstrera hur…

Effektivisering av verksamhetsel på sjukhus

Postat 7 november 2015

Med energieffektivare fastigheter utgör verksamhetselen en allt större del, särskilt inom vården. Verksamhetselen i sin tur påverkar behovet av värme och kyla i fastigheten.  I…

Belysning i Varuhus Demonstrationsprojekt

Postat 22 september 2015

För belysning i skyltfönster ställs höga krav på ljuskvalitet, inte minst på NK varuhuset på Hamnsgatan i Stockholm. Men kan skyltningen göras på ett mer…

Energieffektiva storkök lockade storpublik

Postat 1 september 2015

28 augusti flockades representanter från offentliga och privata fastighetsägare, konsulter och leverantörer på Beloks seminarium Energieffektiva storkök som hölls på Göteborgs Stadsmuseum. Insikten om att…

Miljoner att spara på energieffektiva storkök

Postat 27 augusti 2015

Mätningar visar att Sveriges kommuner skulle kunna spara 550 000 kronor per dag eller 127 miljoner kronor på ett år genom att energieffektivisera sina skolkök. Till…

Totalkampanj 2.0 projektsammanställning

Postat 11 juni 2015

Under 2014 och 2015 genomfördes Totalkampanj 2.0 där 12 fastighetsägare fick stöd att genomföra etapp 1 i Totalmetodiken. Med de åtgärdspaket som togs fram skulle…

Samordnad funktionsprovning

Postat 7 maj 2015

I befintliga lokalbyggnader finns en stor del av lönsamma åtgärder i de tekniska installationerna. Men för att nå de förväntade besparingar och därmed beräknad lönsamhet…

Systemgränser byggnaders energiprestanda

Postat 21 april 2015

Enligt EU-direktiv  ska alla nya byggnader år 2021 vara  ”nära nollenergibyggnader” men vad innebär begreppet? Boverket fick år 2014 regeringsuppdrag att föreslå en definition. Eftersom…

Behovs styrd ventilation- DCV

Postat 20 februari 2015

Det är inte alltid nödvändigt att ha ventilation igång, exempelvis när ingen är i rummet. Idag använder allt fler behovsstyrd ventilation (DCV) i lokaler men…

Totalmetodikens utbredning

Postat 8 januari 2015

Under slutet av 2014 undersöktes Totalmetodikens utbredning och resultatet visar att användningen av metoden ökar och har använts i åtminstone 260 fastigheter runt om Sverige….

Totalprojekt utvidgning

Postat 1 augusti 2014

Under 2012 togs beslut att starta upp en kampanj där fastighetsägare utanför BELOK-gruppen erbjöds stöd för att genomföra den första delen i ett Totalprojekt. Totalt…

Energianvändning under byggtiden

Postat 1 augusti 2014

I takt med att energianvändningen i nya byggnader minskar blir det viktigare att se till energianvändningen under själva byggprocessen då denna del blir procentuellt större…