Så går det till

Man kommer längre med åtgärdspaket

 

Grundtanken med Totalmetodiken är en helhetssyn på energieffektiviseringsprocessen. Genom att arbeta med åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder får man med sig de aktiviteter som på egen hand varit olönsamma, men som bidrar till en ökad energieffektivisering. Åtgärdspaketen ger kraftiga energibesparingar och en god ekonomisk lönsamhet.

Beskrivningen nedan är en sammanfattning av Totalmetodiken. Läs mer i Handbok och utbildningsmaterial för Totalmetodiken

 

ARBETSPROCESSEN

Totalmetodiken kräver att man sätter sig in i tillvägagångssättet, har ett systematiskt angreppssätt och ett professionellt genomförande. Det gäller såväl fastighetsägare som konsulter, leverantörer och entreprenörer.

För att säkerställa systematiken i arbetsprocessen har Totalmetodiken strukturerats i tre etapper:

Etapp 1: Analysera fastigheten och ta fram åtgärdspaket

I etapp 1 genomförs en grundlig energiteknisk besiktning av byggnaden för att fastställa status och identifiera alla tänkbara energiåtgärder. OBS! Alla energibesparingar som är möjliga ska alltså identifieras, även de som man i första skedet bedömer som olönsamma.

Energi- och lönsamhetsberäkningar och en analys av insamlad data resulterar i ett åtgärdspaket som ger fastighetsägaren underlag för ett välgrundat beslut.

 

Etapp 1 omfattar följande moment:

  1. Insamling av grunddata
  2. Status- och energibesiktning med identifiering av alla åtgärder som är möjliga
  3. Energiberäkningar med ett validerat energiberäkningsprogram
  4. Kostnadskalkyler med hjälp av Totalverktyget
  5. Åtgärdspaket med energieffektiviseringsåtgärder

Belok rekommenderar att konsulten summerar etapp 1 i en rapport. Rapporten blir ett underlag för beslutet om att gå in i etapp 2 och fungerar även som projekteringsunderlag. Rapporten kan tas fram i Totalverktyget.

 

Etapp 2: Genomföra åtgärderna och funktionskontroll

I etapp 2 genomför man åtgärdspaketet i sin helhet. För att säkerställa de beräknade besparingarna är det viktigt att det utförda arbetet håller hög kvalitet. Det är lika viktigt att man i nästa steg, funktionskontrollen, kontrollerar att åtgärderna som genomförts fungerar på rätt sätt.

 

Etapp 2 omfattar följande delmoment:

  1. Detaljprojektering av åtgärder
  2. Entreprenad
  3. Funktionskontroll

 

Etapp 3: Uppföljning (mätning, lönsamhetsutfall)

I etapp 3 följer man upp det verkliga utfallet, dvs den faktiska energianvändningen. Mätningen pågår löpande under minst ett år och utfallet jämförs med underlaget från etapp 1, dvs beräkningarna. Om man inte uppnår det förväntade resultatet utreder man orsaken och åtgärdar eventuella fel och brister.

 

Etapp 3 omfattar följande delmoment:

  1. Mätning av energianvändning
  2. Kontroll av lönsamhetsutfall

Belok rekommenderar att man avslutar etappen och projektet med en projektrapport där erfarenheterna för projektet summeras. Det ger organisationen nyttig kunskap som man har stor användning för i nästa energieffektiviseringsprojekt.

 Processen i klickbar form