Lönsamhet

Metoder för lönsamhetsberäkningar

En viktig del i Totalmetodiken är lönsamhetsberäkningarna. Följande skrift tar upp grundläggande ekonomiska begrepp och beskriver metoder för lönsamhetsberäkningar. Den är framtagen av Enno Abel och uppdaterades senast i oktober 2015.

Ekonomisk Värdering Av Energiåtgärder (842.5 KiB)

Reinvesteringar Med Belok Totalmetodiken (747.0 KiB)

 

Lönsamhet i genomförda Totalprojekt

Beräkningar på fastigheter på minst 2000 m2 Atemp visar följande ungefärliga investeringsnivåer:

  • Identifiering av energisparåtgärder (inklusive kostnadskalkyler och energisparberäkningar): 30–40 kr/m2
  • Detaljprojektering: 20–30 kr/m2
  • Genomförande av åtgärdspaket: 400–800 kr/m2
  • Slutbesiktning och funktionskontroll: 10–20 kr/m2

Genomförda Totalprojekt visar att investeringen ger en besparing på 70-110 kr/m2 och år och att besparingen blir större ju större fastigheten är.

En sammanställning gjordes år 2015  av 45 Totalprojekt som hittills genomförts och i rapporten (på engelska) finns resultat för energianvändning och kostnader presenterade.

Sammanställning Belok Totalprojekt (570.7 KiB)