Organisation

Medlemmar, råd och myndighet i samverkan

Inriktning, fördjupningsområden, förstudier, teknikupphandlingar, projekt etc styrs till största delen av Belokmedlemmarnas synpunkter medan formella beslut fattas av Energimyndigheten. Energimyndigheten har också utsett ett externt råd, som sedan 2017 är ett bollplank för Belok liksom för BeBo. Rådets uppgift är att läsa och kommentera resultat från genomförda projekt, men också att se hur verksamheten knyter an till andra satsningar i Sverige och internationellt. Rådet sammanträder cirka tre gånger per år.

 

Rådsmedlemmar

 • Egil Öfverholm (ordförande)
 • Enno Abel (hedersledamot)
 • Arne Elmroth (hedersledamot)
 • Tomas Berggren, Energimyndigheten
 • Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management (koordinator Belok)
 • Göran Werner, WSP (koordinator Bebo)
 • Tommy Lenberg, Byggherrarna
 • Anna Kadefors, KTH
 • Tomas Hallén, Tomas Hallén Teknikkonsult AB
 • Therese Rydstedt, SABO
 • Mari-Louise Persson, Riksbyggen

Genom medlemmarnas synpunkter och en bred förankring i rådet skapas förutsättningar för aktiviteter som utvecklar branschen och hjälper fastighetsägare att öka energieffektiviteten i sina fastigheter. Finansiering av projekten liksom kompetens är ett samarbete mellan Energimyndigheten och medlemsföretagen.  Om behov finns knyts även specialkompetens till projekten, t ex konsulter och forskare.

 

Koordinator

Per-Erik Nilsson
CIT Energy Management
pe.nilsson@cit.chalmers.se
0705-15 24 46