Projekt

Myndigheters resa mot effektivare energianvändning

Allt större krav kommer att ställas på myndigheter vad gäller energieffektivisering och sätt att reducera sin användning av eleffekt. Både via EU genom direktiv där särskilt EED (Energieffektiviseringskravet) är i fokus och nationellt via regeringsuppdrag blir krav och förväntningar på myndigheter allt tydligare och större. Den absoluta majoriteten av myndigheterna äger inte själva de byggnader man är verksamma i och har därmed inte rådighet över byggnadernas tekniska installationer. För att nå de fulla potentialer som är möjliga behöver rätt form av samverkan med fastighetsägare identifieras och användas. Även samverkan mellan myndigheter bör eftersträvas där erfarenheter av goda exempel kan vidareförmedlas. 

Denna förstudie syftar till att identifiera lämpliga sätt för myndigheter att komma längre än vad som är möjligt genom att endast genomföra åtgärder som är möjliga för en hyresgäst som inte samverkar med fastighetsägaren och tjäna som exempel för andra myndigheter. 


Kontakt: Helena N Lantz, CIT Renergy