Swedavia

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser runt om i Sverige. Swedavia är ett statligt bolag med ca 3 000 medarbetare och en omsättning på cirka 6 miljarder kronor. Swedavia Energi AB är ett helägt dotterbolag med uppdrag att skapa energieffektivitet inom Swedavias flygplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Medlemsrepresentant är Kent Arvidsson.

Vårt ansvar och uppdrag: Att driva klimatsmarta flygplatser och vara en förebild

Vi har bestämt oss för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Fokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen samt att minska utsläpp till luft och vatten från vår egen verksamhet. Sedan 2006 är Swedavia klimatneutralt, dvs vi bedriver vår verksamhet utan att bidra negativt till den globala klimatförändringen. Swedavias mål är att inga utsläpp av fossil koldioxid ska ske från den egna verksamheten efter 2020. Bolaget närmar sig målet. Ett nytt mål från och med 2019 är att fem procent av flygbränslet som tankas på svenska flygplatser ska vara förnybart år 2025.

Energimål

Swedavias mål är att minska den totala energianvändningen med i snitt 2 procent varje år – normalårskorrigerat och exklusive expansion. För att klara detta behöver vi investera kontinuerligt i ny teknik och optimera befintliga system.

Så gör vi: Kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar  

Swedavia arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar för att minska både miljöpåverkan och kostnader. Idag kommer i stort sett all vår värme, kyla och el från förnybara källor. Exempel på åtgärder:

 • Installation av 24 000 LED-armaturer på Stockholm Arlanda Airport.
 • Utbyte av fläktmotorer till energieffektiva likströmsmotorer med varvtalsreglering.
 • Värmeåtervinning av ventilationsluft.
 • Styr- och övervakningssystem för värme, kyla, ventilation och belysning.
 • Ett energilager, akvifären, för lagring av återvunnen värme och frikyla på Arlanda. All kyla på Arlanda kommer från akvifären.
 • Solceller för elproduktion på Göteborg Landvetter Airport.
 • En sol- och biobränsleanläggning förser Malmö Airport med värme.

RESULTAT

Energianvändningen (normalårskorrigerad) mäts i GWh på tio flygplatser och är exklusive expansion. Förändringen mäts mot basår 2010, då energianvändningen låg på 192 GWh.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2011
 • 175
 • -8,6%
 • 2012
 • 183
 • -4,6%
 • 2013
 • 180
 • -6,2%
 • 2014
 • 172
 • -10,1%
 • 2015
 • 168
 • -12,2%
 • 2016
 • 170
 • -11,9%
 • 2017
 • 164
 • -14,3%
 • 2018
 • 168
 • -12,5%