Specialfastigheter

Specialfastigheter äger och förvaltar 1,1 miljoner kvadratmeter lokalfastigheter, vilket är flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs av svenska staten och förvaltas genom Näringsdepartementet.

Medlemsrepresentanter är Peter Kalin.

Vårt ansvar och uppdrag: Med Sveriges säkraste fastigheter i fokus – varje dag

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter, bland annat kriminalvårdsanstalter, försvarshögkvarter, domstolar och polisfastigheter. Några är faktiskt så hemliga att de knappt finns. Vår verksamhet och våra fastigheter påverkar miljön under hela fastighetens livscykel, från projektering och produktion till förvaltning, ombyggnad och rivning. Specialfastigheter tänker därför långsiktigt och strävar efter att vara ett hållbart fastighetsbolag i alla delar av vår värdekedja.

Energimål på kort och lång sikt

 • Vi ska minska andelen köpt energi
 • Vi ska använda förnybar energi
 • Vi ska halvera vårt CO2-utsläpp till 2030 med 2018 som basår (Science based target)

Så arbetar vi för att nå målen: Prioriterar fastigheter, driftoptimerar och effektiviserar tekniska installationer

Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med att minska varje fastighets användning av energi. Våra drifttekniker optimerar driften kontinuerligt. Genom att utföra regelbundna mediadialoger och energikartläggningar vid våra fastigheter så medför det att vi får förslag på energibesparande åtgärder. Dessa åtgärdsförslag energiberäknats och prissatts innan de sammanställs och presenteras för förvaltningen, som tar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

Tack vare teknikutvecklingen i fastighetsbranschen kan vi minska energianvändningen genom att ersätta äldre ventilationsaggregat med nya och styra inomhusklimatet på ett effektivare sätt. Detta leder också till att våra kunder får ett bättre inomhusklimat. Vi har även gjort en stor inventering av vilka möjligheter vi har för att uppföra solceller vid våra befintliga fastigheter. Vi har under året uppfört driftsatt sex stycken solcellsanläggningar i samband med nyproduktion och befintlig byggnad.

Vi har regelbunden uppföljning av energianvändningen månadsvis och analyserar varför energianvändning ökar eller minskar.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar inköpt värme (graddagskorrigerad), kyla och verksamhets- och fastighetsel. De redovisade siffrorna avser köpt energi och och förändringen i procent mäts mot föregående år. Vi har för perioden år 2012, då energianvändningen låg på 222 kWh/m2 Atemp, fram till år 2022 minskat användning av energi med totalt 14%.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2015
 • 204
 • -2%
 • 2016
 • 204
 • 0%
 • 2017
 • 199
 • -3%
 • 2018
 • 202
 • 1%
 • 2019
 • 199
 • -1%
 • 2020
 • 194
 • -3%
 • 2021
 • 197
 • 2%
 • 2022
 • 191
 • -3%