Specialfastigheter

Specialfastigheter äger och förvaltar 1,1 miljoner kvadratmeter lokalfastigheter, allt från kriminalvårdsanstalter och ungdomshem till domstolsbyggnader och polisfastigheter. Typen av verksamhet ställer höga krav bland annat på säkerheten. Specialfastigheter ägs av svenska staten och förvaltas genom Finansdepartementet.

Medlemsrepresentanter är Peter Kalin och Petra Kinnerberg.

Vårt ansvar och uppdrag: Föredöme genom långsiktigt tänkande i all verksamhet

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad och rivning. Därför tänker vi långsiktigt i alla delar av vår verksamhet, där energianvändningen i fastigheten är ett av de områden som har störst påverkan på miljö och klimatutsläpp. Specialfastigheter är en viktig samhällsaktör och vi ska vara ett föredöme inom hållbar utveckling.

 

Energimål på kort och lång sikt

 • År 2030 ska Specialfastigheters utsläpp av växthusgaser ha minskat med 40 % jämfört med basåret 2012. Vi redovisar utsläpp av växthusgaser genom koldioxidekvivalenter (CO2-e)
 • Vi ska sträva efter att minska andelen köpt energi.
 • Vi ska använda förnybara energislag för värme, kyla och el i våra fastigheter.
 • Alla nya byggnader ska minst uppfylla EU-direktivet om ”nära-noll energibyggnad”.
 • Vi ska minska vår värme- och elanvändning.

 

Så gör vi: Prioriterar fastigheter, driftoptimerar och effektiviserar tekniska installationer

Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med att sänka varje fastighets användning av energi. För att nå våra övergripande CO2 – och energibesparingsmål, tog vi under våren 2014 fram en prioriterad lista över de fastigheter med stor yta och som använder mest energi. I dessa fastigheter har vi genomfört energikartläggningar enligt Totalmetodiken och djupanalyser som resulterat i förslag på energibesparingar som energiberäknats och prissatts. Åtgärderna har därefter sammanställts och beslut har tagits om vilka åtgärder som ska genomföras.

Tack vare teknikutvecklingen i fastighetsbranschen kan vi minska energianvändningen genom att ersätta äldre ventilationsaggregat med nya och styra inomhusklimatet på ett effektivare sätt. Detta leder också till att våra kunder får ett bättre inomhusklimat.

Ett bra samarbete med kunderna är en nyckelfaktor för att minska energianvändning och klimatpåverkan. I dagsläget har vi tecknat Grönt Hyresavtal med 90 procent av våra kunder. Samarbetet fortsätter i en gemensam handlingsplan bland annat för energifrågor. Vårt mål är att erbjuda alla kunder Grönt Hyresavtal.

 

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar inköpt värme, kyla och el (verksamhets- och fastighetsel).

OBS! Användningen av el, värme och kyla från föregående år är korrigerade efter 2016 års fastighetsbestånd.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 204,3
 • 2015
 • 201,2
 • -1,5%
 • 2016
 • 200,1
 • -0,6%