Specialfastigheter

Specialfastigheter äger och förvaltar 1,1 miljoner kvadratmeter lokalfastigheter, vilket är flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs av svenska staten och förvaltas genom Näringsdepartementet.

Medlemsrepresentanter är Peter Kalin och Petra Kinnerberg.

Vårt ansvar och uppdrag: Föredöme genom långsiktigt tänkande i all verksamhet

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad och rivning. Därför tänker vi långsiktigt i alla delar av vår verksamhet, där energianvändningen i fastigheten är ett av de områden som har störst påverkan på miljö och klimatutsläpp. Specialfastigheter är en viktig samhällsaktör och vi ska vara ett föredöme inom hållbar utveckling.

Energimål på kort och lång sikt

 • År 2030 ska Specialfastigheters utsläpp av växthusgaser ha minskat med 75 procent jämfört med basåret 2012. Vi redovisar utsläpp av växthusgaser genom koldioxidekvivalenter (CO2-e)
 • Vi ska sträva efter att minska andelen köpt energi.
 • Vi ska använda förnybara energislag för värme, kyla och el i våra fastigheter.
 • Alla nya byggnader ska minst uppfylla EU-direktivet om ”nära-noll energibyggnad”.
 • Vi ska minska vår värme- och elanvändning.

Så gör vi: Prioriterar fastigheter, driftoptimerar och effektiviserar tekniska installationer

Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med att sänka varje fastighets användning av energi. För att minska våra koldioxidutsläpp och nå våra övergripande koldioxid- och energibesparingsmål, genomför vi mediadialoger och energikartläggningar vid våra fastigheter. Dessa kartläggningar resulterar i förslag på energibesparande åtgärder som energiberäknats och prissatts. Åtgärderna sammanställs och presenteras för förvaltningen som tar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

Tack vare teknikutvecklingen i fastighetsbranschen kan vi minska energianvändningen genom att ersätta äldre ventilationsaggregat med nya och styra inomhusklimatet på ett effektivare sätt. Detta leder också till att våra kunder får ett bättre inomhusklimat. Vi har även gjort en stor inventering av vilka möjligheter vi har för att uppföra solceller vid våra befintliga fastigheter.

Ett bra samarbete med kunderna är en nyckelfaktor för att minska energianvändning och klimatpåverkan. I dagsläget har vi tecknat Grönt Hyresavtal med 98 procent av våra kunder. Samarbetet fortsätter i en gemensam handlingsplan bland annat för energifrågor. Vårt mål är att erbjuda alla kunder Grönt Hyresavtal.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 Atemp och inkluderar inköpt värme, kyla och el (verksamhets- och fastighetsel). OBS! Användningen av el, värme och kyla från föregående år är korrigerade efter 2018 års fastighetsbestånd.

Vi följer upp utsläppen av växthusgaser genom att beräkna utsläppsintensiteten från direkta och indirekta utsläpp och utsläpp från egenproducerad värme, som mäts i COekv/m2 Atemp. Utsläppsintensiteten för 2018 blev 4,1 kg COekv/m2 Atemp vilket innebär en minskning med 14,6 procent jämfört med 2017.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2015
 • 201,5
 • 2016
 • 203,6
 • 1,1%
 • 2017
 • 198,8
 • -2,4%
 • 2018
 • 201,7
 • 1,5%