Platzer Fastigheter

Platzer Fastigheter är ett ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. Vi är det enda börsnoterade fastighetsbolag som bara finns i Göteborg. Vi kan vår marknad och vi känner vår stad. Vi menar allvar med att vi ska vara en stor och betydelsefull aktör i regionen, och med vår vision siktar vi ännu högre: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. Vår inriktning är på kontorsfastigheter i centrala lägen samt logistik och industri i nära anslutning till Nordens största hamn. Vi äger, förvaltar och utvecklar cirka 70 fastigheter om drygt 800 000 kvadratmeter.

Medlemsrepresentant är Andreas Hassel.

Vårt ansvar och uppdrag: Minskat miljöavtryck genom effektiv resursanvändning

På Platzer vill vi aktivt verka för en positiv samhällsutveckling med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Våra fastigheter belastar miljön under hela sin livscykel, dels i den dagliga fastighetsdriften, dels i samband med fastighets- och projektutveckling. Som lokalt förankrad fastighetsägare vill vi ta vårt ansvar, för resursanvändning lokalt påverkar klimatet och miljön globalt. Vårt miljöarbete fokuserar på de områden där fastighetsförvaltningen har störst påverkan, såsom energianvändning, avfallshantering och hållbara materialval vid om- och nybyggnation.

Vår målsättning är att ha en helt klimatneutral förvaltning till 2030 och vi arbetar för att kartlägga och sätta utsläppsmål avseende de indirekta utsläppen (scope 3). I början av 2022 blev våra klimatmål godkända av Science Based Target Initiative (SBTi), vilket innebär att målen är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

All fjärrvärme som köps in till våra fastigheter är antingen producerad enbart med förnybara biobränslen eller märkt med Bra Miljöval enligt Svenska Naturskyddsföreningens villkor och all el vi köper kommer från ursprungsmärkt vindkraft. Idag har vi solcellsanläggningar installerat på sju fastigheter och ytterligare installationer är planerade under året.

Vårt fokus på energieffektivisering är en självklar del av verksamheten, det ger en lägre kostnad för hyresgästen. Parallellt med detta arbetar aktivt med att minska effektbehovet i våra fastigheter. Vid utgången av 2021 hade vår energiprestanda (kWh/kvm) den senaste tioårsperioden minskat med 33 % och växthusgasintensiteten (CO2e kg/kvm) har under samma tidsperiod minskat med 53 %.

Att förvärva befintliga fastigheter med låg miljöprestanda, ibland kallat ”bruna fastigheter” och göra dem gröna, dvs höja deras miljöprestanda, har blivit lite av vår specialitet och det är också där vi kan göra mest nytta för miljön, även om det kortsiktigt försämrar en del av våra nyckeltal.

Energi- och miljömål

 • Årligt mål om sänkt energianvändningen med 2% (jämförbart bestånd)
 • Koldioxidutsläpp från förvaltningen (scope 1 och 2) ska vara <0,5 kg CO2e/kvm LOA
 • Förvaltningen ska vara klimatneutral 2030
 • Andelen gröna hyresavtal ska vara 100% av hyresvärdet
 • Andelen miljöcertifierade förvaltningsfastigheter ska vara 100%

Så arbetar vi för att nå målen:

På Platzer arbetar vi på bred front för att minska energianvändningen i våra fastigheter. Vi arbetar såväl med fastighetsenergin som med våra hyresgästers energi genom våra gröna hyresavtalsbilagor. Målet är att ständigt förbättra oss genom effektiviseringar och minskad energianvändning.

Arbetet med energi- och effekteffektivisering består för oss av fyra huvudsakliga komponenter:

 • Underhåll av utrustningen i våra fastigheter för att tillse att den fungerar väl är en förutsättning för att nå en låg energianvändning.
 • Driftoptimering arbetar vi med dagligen för att säkerställa att befintlig utrustning fungerar så effektivt som möjligt.
 • Fastighetsdrivna investeringar där äldre teknik byts ut mot nyare mer energieffektiva lösningar. I våra ny-, om- och tillbyggnadsprojekt försöker vi alltid att få med oss energieffektiva lösningar. Vi installerar också solcellsanläggningar och kan därigenom minska mängden köpt energi.
 • Samarbeta med våra hyresgäster för att bistå dem i arbetet med att minska även deras energianvändning ger oss en god hävstång i miljönyttan.

 

RESULTAT

* Förvärv av stort antal fastigheter för industri och logistik.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 109,7
 • -3,4%
 • 2015
 • 100,4
 • -8,5%
 • 2016*
 • 110,8
 • 10,4%
 • 2017
 • 104,4
 • -5,8%
 • 2018
 • 105,2
 • 0,8%
 • 2019
 • 98,3
 • -6,6%
 • 2020
 • 82,5
 • -15,0%
 • 2021
 • 80,6
 • -2,3%