Malmö Stad Serviceförvaltningen

Malmö Stads Serviceförvaltning med dess affärsområde Stadsfastigheter förvaltar cirka 1,8 miljoner kvadratmeter av stadens byggnader fördelade på 600 objekt geografiskt spridda runtom i Malmö. Stadsfastigheter bygger och anpassar lokaler av olika slag till exempel skolor, förskolor, kulturbyggnader, fritidsfastigheter, äldreomsorgsbyggnader, LSS och brandstationer.

Medlemsrepresentanter är Mirza Zahirovic och David Wadst 

Vårt ansvar och uppdrag: En god inom- och utomhusmiljö och ett hållbart miljöarv

Vi ska arbeta för en god inom- och utomhusmiljö och ge kommande generationer ett hållbart miljöarv genom att välja material och lösningar som bidrar till effektiv resurshushållning samt konsekvent kretsloppstänkande.

Energimål

Nya energimål håller på att beslutas som ska gälla fram till 2030 och beslut om dessa väntas komma under första halvan av 2022.

Så arbetar vi för att nå målen: Kartläggning och individuell mätning

Energianvändningen i Malmö ska bli effektivare, vi ska byta till förnybara energislag och vi ska bli bättre på planering, ekonomi, säkerhet och kunskap.

 • Med energikartläggningar som grund upprätta program för att genomföra energibesparande åtgärder, bland annat genom att utbilda och utveckla driftorganisationen.
 • Införa individuell mätning av energianvändningen.
 • Ersätta värmeförsörjningen med fjärrvärme eller energi från förnybara energikällor.

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2 BTA och inkluderar fastighetsel, värme, kyla och verksamhetsenergi. Förändringen utgår från basvärdet 201 kWh/m2, vilket är en genomsnittlig användning mellan år 2001 till 2005. Samtliga siffror anges i heltal.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 155
 • -23%
 • 2015
 • 158
 • -22%
 • 2016
 • 151
 • -25%
 • 2017
 • 148
 • -27%
 • 2018
 • 141
 • -30%
 • 2019
 • 139
 • -31%
 • 2020
 • 133
 • -34%
 • 2021
 • 134
 • -33%