Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har fastigheter på nästan 1500 adresser runtom i Göteborg och med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter är man en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.

Medlemsrepresentant är Nina Jacobsson Stålheim.

Vårt ansvar och uppdrag: en hälsosam livsmiljö

Den goda bebyggda miljön ska vara en hälsosam livsmiljö där man tar tillvara på kultur- och naturmiljön. Man måste även planera långsiktigt för en god resurshushållning med mark, vatten, energi och andra resurser. En stor utmaning är att bevara de kvaliteter som gör staden attraktiv idag samtidigt som staden växer.

Energimål

I förhållande till 2009 års nivå ska energianvändningen (primärenergi*) inklusive verksamhetsel minska med 14 procent fram till 2020.

*Primärenergi innebär att man både tar hänsyn till energiinnehållet i den el, olja, fjärrvärme etc som man köper och de energiresurser som krävts för att framställa den köpta energin genom att bryta, förädla, producera och transportera energin till slutanvändaren. Primärenergin beräknas genom att multiplicera den normalårskorrigerade energin med olika faktorer.

Så här gör vi: exempel på energieffektiviseringsåtgärder

En rad åtgärder genomförs projektvis eller löpande för att uppnå energieffektiviseringsmålen till 2020. Några exempel på olika kategorier av projekt och åtgärder:

 • Driftoptimering av värme och ventilation: Genomförs etappvis med cirka 200 000 m2 per år.
 • Brukarsamverkansprojektet ”Vi kan påverka: Projektet syftar till att minska användningen av verksamhetsel genom ett förändrat beteende.
 • Ombyggnadsprojekt: Fastigheter som Lokalförvaltningen avser att förvalta under en längre period ska göras så energieffektiva som möjligt. Vid mer omfattande ombyggnationer genomförs energiåtgärder enligt Beloks Totalmetodik.
 • Löpande åtgärder: Mindre åtgärder som utförs i den löpande driften av fastigheterna, enligt Lokalförvaltningens tekniska anvisningar och krav på energiprestanda på nya byggdelar och installationskomponenter.

RESULTAT

Energianvändningen (normalårskorrigerad) mäts i kWh/m2 och inkluderar värme, kyla, fastighets- och verksamhetsel. Mäts mot basår 2009 då energianvändningen låg på 276 kWh/m2 . OBS! Lokalförvaltningen mäter sin energi i primärenergi (se förklaring under  rubriken ”Energimål”).

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2011
 • 272
 • -1,2%
 • 2012
 • 268
 • -2,7%
 • 2013
 • 267
 • -3,0%
 • 2014
 • 264
 • -4,2%
 • 2015
 • 262,3
 • -4,8%
 • 2016
 • 264,7
 • -4,0%
 • 2017
 • 263,5
 • -4,4%
 • 2018
 • 261,8
 • -5,0%