Jernhusen

Jernhusen äger och förvaltar cirka 250 stationer, kontor, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Bolaget startades 2001 efter bolagiseringen av SJ och ägs till 100 procent av svenska staten. Jernhusen ska erbjuda trafikoperatörer och underhållsföretag funktionella stationer och underhållsdepåer och ska tillgodose resenärernas behov av trygghet och service på stationerna.

Medlemsrepresentant är Åsa Rodin

Våra fastigheter ska underlätta en hållbar livsstil och hållbara transporter

Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt och att transportera gods med järnväg. Vi vill också skapa nytt liv i stationsområden så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet.

 

Energimål

 • Halvera användningen av köpt energi på våra fastigheter till år 2030 från år 2008.
 • Miljöklassa eller certifiera samtliga bebyggda fastigheter senast år 2020.
 • Kvalitetssäkra alla inköp och ingå hyresavtal som främjar samarbeten med hyresgäster inom social och ekologisk hållbarhet.

 

Så gör vi: energistrategier utifrån byggnadstyp och Beloks Totalmetodik

För våra underhållsdepåer har vi tagit fram en strategi för att minska energianvändningen med minst 20 procent fram till 2020. För depåerna går det inte att särskilja verksamhetsenergi och fastighetsenergi och därför mäts energimålet på den totala energin. Den energi som förbrukas på våra bangårdar ingår delvis i energimålet. Energiinventeringar genomförs av byggnaderna enligt en rullande plan med hjälp av Beloks Totalmetodik. För oss är det viktigt att samarbeta med våra kunder i energieffektiviseringen eftersom de betalar för all energi. I depåerna finns det vissa stora energiförbrukare och funktioner som vi kommer att lägga extra fokus på framöver, t.ex. avisning, tätning av portar och val av installationer i verkstäderna.

Målet för våra stationsfastigheter är att minska fastighetsenergin med 20 procent fram till 2020. En stor andel av dessa fastigheter är kulturminnesmärkta byggnader från början av sekelskiftet, vilket kräver en särskild hänsyn. Vi nådde energimålet för stationerna redan under 2013 och har därför satt ett nytt mål: energianvändningen ska minska med 30 procent fram till 2020. En framgångsfaktor i vårt energiarbete är att vi genomfört många Totalprojekt enligt Beloks Totalmetodik. Våra energiprojekt har vi till stor del kunnat finansiera med lägre energikostnader.

Jernhusen har sedan några år tillbaka nya driftavtal med två driftentreprenörer. Avtalet lägger stort fokus på energioptimering, och vi arbetar tillsammans med driftentreprenörerna med avvikelser och åtgärdsförslag.

 

RESULTAT

Resultatet är i GWh (inkl verksamhetsel) och avser den totala energianvändningen i våra fastigheter. Förändring är på jämförbart bestånd från året innan. I jämförbart bestånd inkluderas fastigheter avsedda för långsiktigt ägande som varit under normal förvaltning under de två jämförelseåren och inte genomgått större förändringar.

 

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2012
 • 178,7
 • -1,1%
 • 2013
 • 165,7
 • -2,0%
 • 2014
 • 162,8
 • - 6,0%
 • 2015
 • 159,2
 • -2,0%
 • 2016
 • 145,3
 • -0,5%
 • 2017
 • 145,2
 • -3,1%