Jernhusen

Jernhusen är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Vi äger idag cirka 149 fastigheter med ett marknadsvärde på ca 17,7 miljarder kronor. Våra fastigheter är i huvudsak järnvägsrelaterade som järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, men vi har även en del kontorsfastigheter i stationsnära lägen.

Medlemsrepresentant är Lennart Lifvenhjelm och Mikael Engström

Vårt ansvar och uppdrag: Jernhusen gör skillnad för människa och miljö

Jernhusen vill leda utvecklingen av framtidens stationsområden, depåområden och kombiterminaler. Vår strategi för tillväxt bygger på att vi stärker företagets förvaltning, relationer och projektkompetens. Vi jobbar aktivt med att bidra till att fler väljer att resa och transportera gods med tåg.

Energimål

Jernhusen avser halvera användningen av köpt energi på våra fastigheter till år 2030 från år 2008.

Så arbetar vi för att nå målen: Fokus på energioptimering

På varje fastighet har vi tagit fram en strategi för att halvera användningen av köpt energi på våra fastigheter. Energin mäts på total användning, exklusive externa leveranser. Energi till bangårdar ingår delvis i energiuppföljningen. Energiinventeringar har genomförts av byggnaderna enligt en rullande plan och åtgärder genomförs successivt. Samarbetet med våra kunder är en viktig del i energieffektiviseringen, eftersom brukandet av lokalerna påverkar energianvändningen i stor utsträckning. I depåerna finns stora energianvändare och funktioner som vi lägger extra fokus på, exempelvis avisning, tätning av portar och klimatskalsförbättrande åtgärder.

En stor andel av stationsfastigheterna är kulturminnesmärkta byggnader från början av sekelskiftet, vilket kräver en särskild hänsyn och presenterar en del utmaningar vid energieffektiviserande åtgärder.

Tillsammans med vår driftentreprenör lägger Jernhusen stort fokus på energioptimering och arbetar kontinuerligt med avvikelser och åtgärder.

RESULTAT

Från år 2012 – 2015 sänktes energianvändningen från 178,7 GWh till 159,2 GWh, d v s en minskning med totalt 10,9%.

Från och med år 2016 mäts resultatet i kWh/m2 och inkluderar både byggnadernas energianvändning och verksamhetsenergi. Förändringen är på jämförbart bestånd från året innan.

 

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2016
 • 281,2
 • 0,7%
 • 2017
 • 269,3
 • -4,2%
 • 2018
 • 270,3
 • 0,4%
 • 2019
 • 245,1
 • -9,3%
 • 2020
 • 218,0
 • -11,1%
 • 2021
 • 219,0
 • 0,5%