Fabege

Fabege är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett hundratal fastigheter i Stockholmsområdet med en uthyrningsbar area om 1,1 miljoner kvadratmeter. Fabege är främst inriktad på fastighetsutveckling och på kontorslokaler i områden med stark tillväxt; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Man äger även butikslokaler i kommersiella centrum.

Medlemsrepresentant är Jonas Markström.

Hållbarhetsfrågor är en framgångsfaktor

Hållbarhetsfrågorna blir alltmer integrerade i Fabeges dagliga verksamhet. Miljöfrågorna har flyttat ut från miljöavdelningen till hela företaget och energibesparingsåtgärder är idag en integrerad del i förvaltningens dagliga göromål. Att ligga i framkant vad gäller hållbarhet är idag affärskritiskt, bland annat för att vi på lång sikt ska kunna fortsätta att attrahera kunder, personal och investerare. Den sunda trend vi ser där företag tar ett allt större ansvar för alla delar av sin verksamhet blir allt tydligare och ställer krav på oss som hyresvärd och arbetsgivare. Vi kommer därför att fortsätta att anstränga oss för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål. Vårt ansvar för resurshushållning och minimerad miljöpåverkan ska vara långsiktigt uthålligt och framgångsrikt.

 

Energimål

 • Den totala energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 med basår 2014.
 • Energiförbrukningen ska vara 50 procent lägre än det nationella genomsnittet på 188 kWh/kvm, vilket motsvarar en energiförbrukning på 94 kWh/kvm och år.
 • Nya byggnader ska ligga under 50 kWh/kvm och år.
 • Andelen Gröna hyresavtal ska 2017 vara 100 procent av total nytecknad yta.

 

Så gör vi: Systematiskt och målstyrt arbete med energieffektivisering

Våra medarbetares kunskap, långsiktiga engagemang och interna samarbete är viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat energioptimeringsarbete.

Fokusområden i vår energistrategi är bland annat effektivisering av värmeåtervinning i ventilation, kyla till serverrum, digitalisering och klimatskalsåtgärder. Under 2016 har energieffektiviseringsarbetet utvecklats vidare, bland annat genom att energieffektiviseringsmålen brutits ner på fastighetsnivå. Vi har initierat ett tjugotal större energieffektiviseringsprojekt som förväntas bidra till ytterligare minskad energianvändning. Under 2017 kommer ett tiotal nya energieffektiviseringsprojekt att påbörjas.

 

RESULTAT

Energianvändningen mäts i kWh/m2. I energianvändningen ingår fastighetsel, värme och kyla. 2014 var första året som totalenergin, exklusive verksamhetsel, redovisades.

Försäljningen av två energisnåla fastigheter medförde en ökning av energianvändningen per kvadratmeter under 2016.

 •  
 • Energianvändning
 • Förändring %
 • 2014
 • 109
 • -12%
 • 2015
 • 106
 • -2,5%
 • 2016
 • 113
 • +6,5%